کلیدواژه‌ها = ایران
اثر اجزای مخارج دولت بر رشد اقتصادی ایران رویکرد رگرسیون غیرخطی انتقال هموار(1398-1350)

دوره 7، شماره 2، شهریور 1401

10.22075/jem.2022.27173.1726

محدثه احمدی؛ محمود محمودزاده؛ صالح قویدل دوست کوئی


تأثیر میزان استقلال بانک مرکزی بر ادوار تجاری سیاسی در ایران: کاربرد روش خودرگرسیون انتقال ملایم

دوره 6، شماره 4، آذر 1400، صفحه 93-124

10.22075/jem.2021.24731.1644

علی حسین صمدی؛ احمد جعفری صمیمی؛ احمد صدرایی جواهری؛ مسلمه ابراهیمی


آیا مهاجرت ایرانی ها موجب کاهش تجارت درون صنعت کشور شده است؟

دوره 6، شماره 4، آذر 1400، صفحه 125-150

10.22075/jem.2022.24056.1623

سعید راسخی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ عبدالله رستمی


مقررات‌گذاری انگیزشی هزینه‌های سرمایه‌گذاری: مطالعه موردی شرکت‌های توزیع برق ایران

دوره 6، شماره 4، آذر 1400، صفحه 151-184

10.22075/jem.2022.24307.1633

محسن پورعبادالهان کویچ؛ الهام نوبهار؛ سکینه سجودی؛ رضا خلفی


اثر فساد بر توسعه انسانی (مدل رگرسیون کوانتایل)

دوره 5، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 37-66

10.22075/jem.2020.19166.1398

سیامک شکوهی فرد؛ رویا آل عمران؛ نادر مهرگان؛ فرزاد رحیم زاده


ارتباط عدم تعادل‌های داخلی و خارجی در اقتصاد و بسط قضیه‌ سه‌گانه پولی (مطالعه موردی اقتصاد ایران)

دوره 4، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 77-108

10.22075/jem.2019.18258.1346

محمود الهیاری فرد؛ محمدعلی فلاحی؛ مصطفی کریم زاده؛ علی اکبر ناجی میدانی


مدلسازی شدت انرژی در صنایع کارخانه ای ایران

دوره 2، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 33-57

10.22075/jem.2017.2654

سعید راسخی؛ سید پیمان اسدی؛ مائده کیانی