اثر فساد بر توسعه انسانی (مدل رگرسیون کوانتایل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشیار، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

4 استادیار، گروه اقتصاد، حسابداری و مدیریت گردشگری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، رشت، ایران

چکیده

شاخص توسعه انسانی، ابزاری مورد قبول عموم برای اندازه گیری سطح رفاه می باشد. عوامل متعددی بر شاخص توسعه انسانی موثرند. یکی از این عوامل، فساد می باشد. از این‌رو در پژوهش حاضر، با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل، تاثیر فساد بر شاخص توسعه انسانی در ایران و کشورهای منتخب منطقه در بازه زمانی 2017-2004 مطالعه شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که در سطح معناداری 5 درصد، شاخص ادراک فساد تاثیر منفی بر توسعه انسانی دارد. تاثیر آزادی اقتصادی بر توسعه انسانی نیز مثبت می‌باشد. بالا بودن نرخ شهرنشینی نیز تاثیر مثبت بر سطح توسعه انسانی دارد. همچنین تاثیر نرخ بیکاری بر توسعه انسانی منفی می‌باشد. تاثیر شاخصهای دموکراسی و نرخ دستمزد واقعی بر توسعه انسانی نیز مثبت می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Corruption on Human Development (A Quantile Regression Model)

نویسندگان [English]

  • Siamak Shokouhifard 1
  • Roya Aleemran 2
  • Nader Mehrgan 3
  • Farzad Rahimzadeh 4
1 Department of Economics, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Department of Economics, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Professor of Economics, University of Bu Ali Sina, Hamedan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Economic, Accounting and Tourist Management, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

The Human Development Index is a widely accepted tool for measuring welfare. Various factors affect the development index. One of these factors is the corruption. Therefore, in the present study, using the quantile regression method, the impact of corruption on human development index in Iran and selected countries of the region in the period 2004- 2017 has been studied. The model estimation results show that at 5% significance level, corruption perception index has a negative impact on human development. The effect of economic freedom on human development is also positive. The high urbanization rate also have a positive effect on the level of human development. The impact of the unemployment rate on human development is also negative. The effects of democracy and real wage rates on human development are also positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • Human Development
  • Quantile Regression
  • Iran