داوران سال 1401

ردیف

                                         فهرست داوران

 

1

دکتر اسمعیل ابونوری

استاد گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

2

دکتر حسین اصغرپور

استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

3

دکتر زهرا افشاری

استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا

4

دکتر سید صالح اکبر موسوی

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

5

دکتر محمد امینی

استاد گروه آمار دانشگاه فردوسی مشهد

6

دکتر مهدی امینی راد

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه بوعلی سینا

7

دکتر ایلناز ابراهیمی

استادیار پژوهشکده پولی و بانکی

8

دکتر مجید اسحاقی گرجی

استاد گروه ریاضی دانشگاه سمنان

9

دکتر علی امامی میبدی

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

10

دکتر کریم آذربایجانی

استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

11

دکتر ملیحه آشنا

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بزرگمهر قاینات

12

دکتر محمد مهدی بریجانیان

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

13

دکتر فاطمه بزازان

دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه الزهرا

14

دکتر فرشاد پرویزیان

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

15

دکتر علیرضا پورمحمد

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

16

دکتر منصور تور

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

17

دکتر احمد جعفری صمیمی

استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

18

دکتر فوزیه جیحون تبار

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

19

دکتر علی چشمی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

20

دکتر جعفر حقیقت

استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

21

دکتر آزاد خانزادی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی

22

دکتر مجید دشتبان فاروجی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد

23

دکتر سهراب دل انگیزان

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی

24

دکتر مریم دولو

دانشیار، گروه مدیریت مالی و بیمه دانشگاه شهید بهشتی

25

دکتر سعید راسخی

استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

26

دکتر سهیل رودری

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه قم

27

دکتر محمد حسن زارع

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد

28

دکتر محمد امین زابل

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

29

دکتر مهدی زاهد غروی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آیت الله بروجردی

30

دکتر هدی زبیری

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

31

دکتر رحمان سعادت

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

32

دکتر ندا سمیعی

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

33

دکتر ابوالفضل شاه آبادی

استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا

34

دکتر میلاد شهرازی

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه مازندران

35

دکتر نور الله صالحی آسفیجی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

36

دکتر آزاده طالب بیدختی

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

37

دکتر رضا طالبلو

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

38

دکتر زهره طباطبایی نسب

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

39

دکتر امیر منصور طهرانچیان

استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

40

دکتر سید هادی عربی

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه قم

41

دکتر جواد عرب یارمحمدی

استادیار گروه مالیه عمومی پژوهشکده امور اقتصادی

42

دکتر علیرضا عرفانی

استاد گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

43

دکتر امیرحسین غفاری نژاد

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

44

دکتر شهرام فتاحی

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی

45

دکتر محبوبه فراهتی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

46

دکتر الهام فرزانگان

استادیار گروه اقتصاد مجتمع آموزش عالی نهاوند، دانشگاه بوعلی سینا

47

دکتر عزیزاله فرهادی

دکترای اقتصادسنجی دانشگاه سمنان

48

دکتر مجتبی قاسمی

استادیار گروه حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی

49

دکتر صالح قویدل

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

50

دکتر سید علیرضا کازرونی

استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

51

دکتر علیرضا کاشفی

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

52

دکتر عبدالمحمد کاشیان

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

53

دکتر مصطفی کریم‌زاده

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

54

دکتر غلامرضا کشاورز حداد

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

55

دکتر سید محمد علی کفایی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

56

دکتر غلامحسین گل ارضی

استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان

57

دکتر محمد تقی گیلک حکیم ابادی

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

58

دکتر حمید لعل خضری

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بزرگمهر قائنات

59

دکتر غلامرضا محتشمی برزادران

استاد گروه آمار دانشگاه فردوسی مشهد

60

دکتر رضا محسنی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

61

دکتر امیر محمدزاده

دانشیار گروه مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

62

دکتر محسن محمدی خیاره

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه گنبد کاووس

63

دکتر مجید مداح

استاد گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

64

دکتر محمدرضا مردانی

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

65

دکتر سید محمد مستولی‌زاده

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

66

دکتر عباس معمارنژاد

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

67

دکتر محسن مهرآرا

استاد گروه اقتصاد دانشگاه تهران

68

دکتر ندا میری

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

69

دکتر یونس نادمی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آیت الله بروجردی

70

دکتر شکوفه ناقلی

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

71

دکتر زهرا نصراللهی

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد

72

دکتر مهدی یزدانی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی