راهنمای نویسندگان

 فرم تعهد نویسندگان 

فرم تعرض منافع

توجه: باید نتایج مشابهت یابی مقاله همراه با فایل اصل مقاله در سامانه فصلنامه بارگذاری شود؛ بدیهی است تعداد واژه ها در مقاله با تعداد واژه ها در گزارش مشابهت یابی تطبیق داده خواهد شد.

 

راهنمای نگارش مقاله- فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی

مقالات ارسالی باید در چارچوب اهداف نشریه تهیه و تنظیم شود و با رعایت موارد زیر به نشانی الکترونیکی نشریه ارسال شود.

در این نشریه نتایج و دستاوردهای پژوهشی جدید پژوهشگران پس از داوری به صورت مقاله پژوهشی  منتشر می‌شود. 
ساختار مقاله: صفحه اول: عنوان مقاله صریح و در یک سطر همراه با نام و مشخصات کامل نویسنده(گان) و تعیین نویسنده مسئول ارائه شود و در صورتی که مقاله مستخرج از پایان‌نامه و یا طرح پژوهشی است به صورت پانویس توضیح داده شود.

در چکیده هدف، روش تحقیق و نتایج مطالعه حداکثر در 150 کلمه توضیح داده شود. طبقه‌بندی JEL و حداکثر 5 واژه کلیدی در سطرهای جداگانه ارائه شوند.

 متن مقاله شامل:

1. مقدمه: شامل بیان مسأله، هدف، پرسش‌ها ویا فرضیه‌ها و معرفی بخش‌های مقاله

2. پیشینه تحقیق: شامل مرور ادبیات از دیدگاه نظری و سپس تجربی

3. روش تحقیق: شامل تصریح مدل و معرفی داده‌ها

4. برآورد مدل و آزمون فرضیه‌ها

5. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

سپاسگزاری از حامی پرداخت کننده اعتبار پژوهشی و همچنین نظرات ارزشمند داوران (اختیاری)

ارجاع به منابع در متن و در فهرست منابع طبق روش متداول در اقتصاد (APA) باشد.

مقاله در نرم‌افزار Word نسخه 2003 یا بالاتر با حاشیه بالا 5، پایین 4.5، چپ 4.5 و راست 4.5 سانتی‌متر، حداکثر در 20 صفحه (از ابتدای صفحه دوم -عنوان و چکیده فارسی- تا انتهای منابع بدون در نظر گرفتن ضمایم و چکیده انگلیسی) با فاصله خطوط Single تایپ شود.

در کل مقاله نوشته‌های فارسی با قلم BNazanin و نوشته‌های لاتین با قلم Times New Roman مطابق جدول زیر تایپ شوند:

 

نوع نوشته

حالت قلم

نوع و اندازه قلم

نوع نوشته

حالت قلم

نوع و اندازه قلم

عنوان مقاله

پررنگ(Bold)

BNazanin 16

متن فارسی درون جدول یا نمودار

معمولی(Regular)

BNazanin 10

چکیده فارسی

معمولی(Regular)

BNazanin 12

متن لاتین درون جدول یا نمودار

معمولی(Regular)

Times 9

کلید واژه‌ها

معمولی(Regular)

BNazanin 12

منابع لاتین

معمولی(Regular)

Times 11

متن فارسی

معمولی(Regular)

BNazanin 13

منابع فارسی

معمولی(Regular)

BNazanin 11

عناوین اصلی مقاله

پررنگ (Bold)

BNazanin 16

چکیده لاتین

معمولی(Regular)

Times 12

اختصارها یا کلمات لاتین درون متن مقاله

معمولی(Regular)

12  Times

زیر نو یس‌های لاتین

معمولی(Regular)

Times  10

نویسنده مسئول مقاله فرم تعهد نویسندگان و فرم تعارض منافع را چاپ و پس از تکمیل و امضاء، اسکن نموده و در هنگام ارسال مقاله در بخش فایل­های تکمیلی ارسال نماید. تعداد و ترتیب نویسندگان مقاله پس از ارسال تعهدنامه از طرف نویسنده مسئول (با تایید تمام نویسندگان) تغییر نخواهد کرد.