بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

ح

خ

د

ذ

ر

 • راسخی، سعید [1] استاد اقتصاد، گروه اقتصاد بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران
 • راسخی، سعید [1] استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران
 • راسخی، سعید [1] استاد اقتصاد، گروه اقتصاد بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران
 • ریاضی نیا، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • رافعی، میثم [1] استادیار گروه اقتصاد امور عمومی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی
 • ربیعی، مهناز [1] استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
 • رحمانی، محمد [1] دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران
 • رحیم زاده، فرزاد [1] استادیار، گروه اقتصاد، حسابداری و مدیریت گردشگری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، رشت، ایران
 • رزمی، سید محمدجواد [1] دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد،دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • رزمی، سید محمدجواد [1] دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه فردوسی مشهد
 • رستمی، مجتبی [1] دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد
 • رضایی، ابراهیم [2] عضو هیات علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، سازمان سمت
 • رضایی، مجید [1] استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه مفید، قم‏ ‏‏
 • رضایی، هادی [1] دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه لرستان
 • رضاقلی، حورا [1] کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس
 • رفاح کهریز، آرش [1] کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه
 • رنجبر، منصور [1] ‌دانشجوی دکتری اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و کارشناس بانک رفاه کارگران
 • رنجبر، همایون [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان)، گروه اقتصاد، اصفهان، ایران
 • رئیسی، زینب [1] کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران
 • رئوفی، حمیدرضا [1] دانشجوی دکتری اقتصاد، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

ز

س

 • سیاره، مرتضی [1] مربی اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 • سیاسی راد، سید عبدالرسول [1] کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
 • سپه وند، نیلوفر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد و تجارت الکترونیک دانشگاه علامه طباطبایی
 • ستاری، امید [1] دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
 • سحابی، بهرام [1] استادیار اقتصاد، گروه علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
 • سرافرازی، عباس [1] دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، مربی، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، تهران
 • سعادت، رحمان [1] استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان
 • سلاطین، پروانه [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، گروه اقتصاد، فیروزکوه
 • سمیعی، ندا [1] دکتری اقتصاد بخش عمومی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان
 • سهیلی، کیومرث [1] دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی
 • سهیلی، کیومرث [1] دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

ش

ص

ط

ع

غ

ف

ق

 • قادری، سامان [1] استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • قاسمی، مجتبی [1] استادیار حقوق و اقتصاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 • قائمی اصل، مهدی [1] استادیار گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی
 • قباشی، علی رضا [1] کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
 • قدیمی، مریم [1] دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
 • قربانی، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بانکداری اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی
 • قنبری ممان، حسنعلی [1] استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهیدبهشتی
 • قویدل، صالح [1] دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی