تماس با ما

نشانی: دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دفتر فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی.

تلفن دفتر مجله: 31532583 – 023    ;  31532588-023

      نشانی الکترونیکی: jem@semnan.ac.ir

   


CAPTCHA Image