تماس با ما

نشانی: دانشگاهسمنان - دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دفتر فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی.

تلفن دفتر مجله: 31532583 – 023           نشانی الکترونیکی: jem@semnan.ac.ir

   


CAPTCHA Image