اهداف و چشم انداز

  • انتشار و گسترش علوم اقتصادی به صورت ساده یا پیچیده اما شفاف و با روش تحقیق علمی صحیح
  • انتشار یافته های تجربی و تحقیقات در اقتصاد به ویژه در زمینه مدل سازی و اقتصاد سنجی
  • معرفی الگوهای کاربردی در اقتصاد خرد و اقتصاد کلان در راستای رشد و توسعه عدالت محور و پایدار
  • فراهم کردن زمینه های لازم برای به کارگیری یافته ها در ارتقای رفاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
  • کمک به نقد تجربی نظریه های موجود به منظور توسعه مدل های اقتصادی محلی
  • ترویج فعلیت های میان رشته ای در حوزه اقتصاد