اهداف و چشم انداز

اهداف مجله:

* نشر یافته‌ها و پژوهش‌های تجربی در حوزه مدلسازی اقتصادسنجی

 

* فراهم کردن زمینه‌های لازم برای کاربرد یافته‌ها در ارتقای رفاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 

* کمک به توسعه مدل‌های بومی برای ترویج فعالیت‌های بین‌رشته‌ای در اقتصاد