اهداف و چشم انداز

حوزه موضوعی:

نخستین شماره فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی در بهار 1393 با مشخصات سال اول، شماره اول(پیاپی 1) منتشر شده است.

اهداف فصلنامه عبارتند از:  نشر و گسترش علوم اقتصادی بصورت ساده یا پیچیده ولی شفاف و با روش تحقیق علمی درست.  نشر یافته‌ها و پژوهش‌های تجربی در اقتصاد بویژه در حوزه مدلسازی و اقتصادسنجی.  معرفی مدلهای کاربردی در اقتصاد خرد و اقتصادکلان در راستای رشد و توسعه عدالت محور و پایدار.  فرآهم آوردن زمینه‌های لازم برای کاربرد یافته‌ها در ارتقای رفاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. کمک به نقد و بررسی نظریه‌های موجود بصورت تجربی در جهت توسعه مدل های بومی اقتصادی. ترویج فعالیت‌های بین رشته‌ای در حوزه اقتصاد.

 اهداف مجله:

* نشر یافته‌ها و پژوهش‌های تجربی در حوزه مدلسازی اقتصادسنجی

* فراهم کردن زمینه‌های لازم برای کاربرد یافته‌ها در ارتقای رفاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

* کمک به توسعه مدل‌های بومی برای ترویج فعالیت‌های بین‌رشته‌ای در اقتصاد