داوران سال 1400

ردیف

              فهرست داوران                                                           

1

دکتر اسمعیل ابونوری

استاد گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

2

دکتر عباسعلی ابونوری

دانشیار گروه اقتصاد نظری و صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

3

دکتر ایلناز ابراهیمی

استادیار گروه اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی

4

دکتر باقر ادبی فیروزجایی

پژوهشگر مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

5

دکتر  علاءالدین ازوجی

کارشناس معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

6

دکتر محمد امری اسرمی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه سمنان

7

دکتر زهرا افشاری

استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا

8

دکتر مجید افشاری‌راد

استادیار گروه اقتصاد امور عمومی دانشگاه خوارزمی

9

دکتر رضا اکبریان

دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

10

دکتر علی امامی میبدی

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

11

دکتر علی اکبر امین بیدختی

استاد گروه مدیریت آموزشی دانشگاه سمنان

12

دکتر حبیب انصاری ساماتی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد

13

دکتر محمدمهدی بریجانیان

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

14

دکنر فاطمه بزازان

دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه الزهرا

15

دکتر وحید تقی نژاد عمران

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

16

دکتر منصور تور

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

17

دکتر رضا توکلی مقدم

استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه تهران

18

دکتر احمد جعفری صمیمی

استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

19

دکنر اسغندیار جهانگرد

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

20

دکتر فوزیه جیحون تبار

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

21

دکتر یداله دادگر

استاد گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

22

دکتر سعید راسخی

استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

23

دکتر یوسف ربانی

استادیار گروه صنایع دانشگاه سمنان

24

دکتر مسعود رودباری

استاد گروه آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی ایران

25

دکتر سعید زال‌زاده

استادیار گروه آمار دانشگاه سمنان

26

دکتر مجتبی سپندی

دانشیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی

بقیه الله تهران

27

دکتر رحمان سعادت

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

28

دکتر پروانه سلاطین

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

29

دکتر ندا سمیعی

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

30

دکتر ابوالفضل شاه آبادی

استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا

31

دکنر نورالدین شریفی

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

32

دکتر محمد مهدی شهرازی

استادیار گروه مدیریت دانشگاه گلستان

33

دکتر میلاد شهرازی

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه مازندران

34

دکتر محمد نبی شهیکی تاش

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه دانشگاه سیستان و بلوچستان

35

دکتر علی حسین صمدی

دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

36

دکتر محمد صیادی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی

37

دکتر آزاده طالب بیدختی

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

38

دکتر رضا طالبلو

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

39

دکتر محمدرضا عبداللهی

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی

40

دکتر امیر منصور طهرانچیان

استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

41

دکتر علیرضا عرفانی

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

42

دکتر محسن علی حیدری

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

43

دکنر عزیز اله فرهادی

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

44

دکتر شهرام فتاحی

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی

45

دکتر محبوبه فراهتی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

46

دکتر علیرضا فیاضی

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

47

دکتر جهانگیر قربانزاد

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

48

دکتر صالح قویدل

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

49

دکتر سید علیرضا کازرونی

استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

50

دکتر علیرضا کاشفی

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

51

دکتر عبدالمحمد کاشیان

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

52

دکتر یزدان گودرزی فراهانی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه قم

53

دکتر حسن لاجوردی

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

54

دکتر غلامرضا محتشمی برزادران

استاد گروه آمار دانشگاه فردوسی مشهد

55

دکتر علیرضا محمدی

کارشناس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

56

دکتر مرتضی محمدی

استادیار گروه آمار دانشگاه زابل

57

دکتر نوشین محمودی

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

58

دکتر مجید مداح

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

59

دکتر سید محمد مستولی‌زاده

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

60

دکتر مانی موتمنی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

61

دکتر پریسا مهاجری

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

62

دکتر ایرج مهدوی

استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران

63

دکتر محسن مهرآرا

استاد گروه اقتصاد دانشگاه تهران

64

دکتر نادر مهرگان

استاد گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

65

دکتر سید محمد میرهاشمی

دکترای اقتصاد دانشگاه شیراز

66

دکتر یونس نادمی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آیت الله بروجردی

67

دکتر شکوفه ناقلی

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

68

دکتر زهرا نصراللهی

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد

69

دکتر یزدان نقدی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

70

دکتر محمد نوفرستی

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی

71

دکتر ویدا ورهرامی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی

72

دکتر مجید هاتفی مجومرد

پژوهشگر پسا دکترای گروه اقتصاد دانشگاه تهران

73

دکتر کامبیز هژبر کیانی

استاد گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

74

دکتر مهدی یزدانی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی