داوران سال 1399

ردیف

                                           فهرست داوران

1

دکتر اسمعیل ابونوری

استاد گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

2

دکتر عباسعلی ابونوری

دانشیار گروه اقتصاد نظری و صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

3

دکتر باقر ادبی فیروزجایی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه گنبد کاووس

4

دکتر محمد امری اسرمی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه سمنان

5

دکتر زهرا افشاری

استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا

6

دکتر مجید افشاری‌راد

استادیار گروه اقتصاد امور عمومی دانشگاه خوارزمی

7

دکتر محمد امینی

استاد گروه آمار دانشگاه فردوسی مشهد

8

دکتر حبیب انصاری ساماتی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد

9

دکتر رضا ایزدی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه محدث نوری

10

دکتر محمدمهدی بریجانیان

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

11

دکتر علیرضا بحیرایی

استادیار گروه ریاضی دانشگاه سمنان

12

دکتر مرتضی بکی حسکویی

استادیار گروه اقتصا دانشگاه علامه طباطبائی

13

دکتر بهنام شهریار

مشاور مدیرعامل شرکت بیمه نوین–

موسسه آموزش عالی غیردولتی فضیلت

14

دکتر فرشاد پرویزبان

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

15

دکتر خسرو پیرایی

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

16

دکتر احمد تشکینی

دانشیار مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

17

دکتر وحید تقی نژاد عمران

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

18

دکتر منصور تور

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

19

دکتر احمد جعفری صمیمی

استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

20

دکتر فوزیه جیحون تبار

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

21

دکتر فاطمه حسینی

استادیار گروه آمار دانشگاه سمنان

22

دکتر حسن خداویسی

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه

23

دکتر یداله دادگر

استاد گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

24

دکتر علی دهقانی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه صنعتی شاهرود

25

دکتر سعید راسخی

استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

26

دکتر حسین راغفر

استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا

27

دکتر سید علی رضوانی

استادیار موسسه آموزش عالی غیردولتی فضیلت

28

دکتر محمد امین زابل

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

29

دکتر محمد حسن زارع

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد

30

دکتر عظیم اله زارعی

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان

31

دکتر هدی زبیری

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

32

دکتر رحمان سعادت

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

33

دکتر مصطفی سرگلزایی

استادیار گروه مالی و بانکداری دانشگاه علامه طباطبایی

34

دکتر ندا سمیعی

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

35

دکتر ابوالفضل شاه آبادی

استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا

36

دکتر محسن شفیعی نیک آبادی

دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه سمنان

37

دکتر محمد مهدی شهرازی

استادیار گروه مدیریت دانشگاه گلستان

38

دکتر محمد نبی شهیکی تاش

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه دانشگاه سیستان و بلوچستان

39

دکتر مهدی صادقی شاهدانی

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

40

دکتر علی حسین صمدی

دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

41

دکتر علی طاهری فرد

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

42

دکتر آزاده طالب بیدختی

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

43

دکتر امیر منصور طهرانچیان

استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

44

دکتر جواد عرب یارمحمدی

پژوهشگر پژوهشکده امور اقتصادی

45

دکتر علیرضا عرفانی

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

46

دکتر حشمت اله عسگری

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه ایلام

47

دکتر محمد علیزاده

دانشیار گروه اقتصاد بازرگانی دانشگاه لرستان

48

دکتر یوسف عیسی زاده روشن

استادیار گروه اقتصاد بازرگانی دانشگاه مازندران

49

دکتر شهرام فتاحی

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی

50

دکتر الهام فرزانگان

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه نهاوند

51

دکتر محبوبه فراهتی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

52

دکتر محمد فقهی کاشانی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

53

دکتر مجتبی قاسمی

 استادیار گروه حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی

54

دکتر مهدی قائمی اصل

استادیار گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی

55

دکتر صالح قویدل

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

56

دکتر ابراهیم کاردگر

نایب رئیس و مدیر عامل بیمه آسیا

57

دکتر سید علیرضا کازرونی

استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

58

دکتر علیرضا کاشفی

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

59

دکتر عبدالمحمد کاشیان

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

60

دکتر ندا کسایی پور

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

61

دکتر غلامرضا کشاورز حداد

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

62

دکتر یزدان گودرزی فراهانی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه قم

63

دکتر محمدتقی گیلک حکیم آبادی

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

64

دکتر حسن لاجوردی

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

65

دکتر غلامرضا محتشمی برزادران

استاد گروه آمار دانشگاه فردوسی مشهد

66

دکتر رضا محسنی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

67

دکتر علیرضا محمدی

کارشناس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

68

دکتر نوشین محمودی

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

69

دکتر مجید مداح

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

70

دکتر میثم مدرسی

استادیار گروه مدیریت کارآفرینی دانشگاه سمنان

71

دکتر محمدرضا مردانی

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

72

دکتر حسین مرزبان

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شیراز

73

دکتر سید محمد مستولی‌زاده

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

74

دکتر سید نظام الدین مکیان

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد

75

دکتر غلامرضا ملکشاهی

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه مازندران

76

دکتر میرحسین موسوی

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا

77

دکتر محسن مهرآرا

استاد گروه اقتصاد دانشگاه تهران

78

دکتر نادر مهرگان

استاد گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

79

دکتر مرتضی نادری

دکترای علوم اقتصادی، بانک تجارتی ایران و اروپا- دفتر منطقه ایران

80

دکتر یونس نادمی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آیت الله بروجردی

81

دکتر شکوفه ناقلی

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

82

دکتر رضا نجارزاده

دانشیار گروه علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس

83

دکتر زهرا نصراللهی

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد

84

دکتر زریر نگین‌تاجی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

85

دکتر کاظم نوری هفت چشمه

دانشیار گروه ریاضی دانشگاه سمنان

86

دکتر ویدا ورهرامی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی

87

دکتر مسعود همایونی فر

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

88

دکتر محمود یحیی زاده فر

استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران