فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی به استناد نامه شماره 3/18/290131 تاریخ 1395/12/16 دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) دارای درجه علمی-پژوهشی است.

شماره جاری: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 17، بهار 1399، صفحه 1-182 

3. کاربرد قراردادهای آتی در محاسبه پوشش بهینه ریسک بازار نفت خام: مقایسه رویکردهای ایستا و پویا

صفحه 65-93

سیمین آل علی؛ عباسعلی ابونوری؛ قدرت اله امام وردی؛ ابوالفضل غیاثوند