فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی به استناد نامه شماره 3/18/290131 تاریخ 1395/12/16 دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) دارای درجه علمی-پژوهشی است.

شماره جاری: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 19، پاییز 1399، صفحه 1-182 

1. رانت نفت: شادی آفرین یا محنت بار؟

صفحه 9-31

هانیه صداقت کالمرزی؛ شهرام فتاحی؛ کیومرث سهیلی


4. تبدیل زمان کل آزمون در سنجش نابرابری درآمد

صفحه 89-120

مجتبی اصفهانی؛ غلامرضا محتشمی برزادران؛ محمد امینی


5. خطاهای روش‌شناسی اقتصادسنجی در بررسی نظریه‌های اقتصادی

صفحه 121-145

مجتبی رستمی؛ علی فرهادیان؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ ابوطالب کاظمی