فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی به استناد نامه شماره 3/18/290131 تاریخ 1395/12/16 دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) دارای درجه علمی-پژوهشی است.

شماره جاری: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 14، تابستان 1398 

5. تأثیر فساد و استقلال بانک مرکزی بر حجم پول در ایران: با استفاده از الگوی (STAR)

صفحه 111-140

مریم قدیمی؛ مهناز ربیعی؛ عبداله دوانی؛ ابوالفضل شاه آبادی