فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی به استناد نامه شماره 3/18/290131 تاریخ 1395/12/16 دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) دارای درجه علمی-پژوهشی است.

شماره جاری: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 20، زمستان 1399، صفحه 1-171 

1. مقایسه اثر بازار داخلی در صنایع رقابتی و انحصار چند جانبه

صفحه 9-32

اسمعیل ابونوری؛ رحمان سعادت؛ سعید راسخی؛ محمدرضا مردانی


2. بررسی رابطه‌ی فساد، حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت: یک بررسی استانی

صفحه 33-55

امیرمحمد اسماعیلی؛ زهرا نصراللهی؛ زهره عارف منش


3. تحلیل ‌شکاف درآمد و ثروت در ایران: رهیافت پیکیتی

صفحه 57-75

مرضیه ساکیان؛ محمود محمودزاده؛ امیرغلام ابری؛ میرحسین موسوی