داوران سال 1402

ردیف

فهرست داوران شماره 29

1

دکتر باقر ادبی فیروزجایی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه گنبد کاووس

2

دکتر زهرا افشاری

استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا

3

دکتر سیدصالح اکبرموسوی

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

4

دکتر محمد امری اسرمی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه سمنان

5

دکتر فرشاد پرویزیان

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

6

دکتر احمد جعفری صمیمی

استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

7

دکتر فوزیه جیحون تبار

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

8

دکتر مریم دولو

دانشیار گروه مدیریت مالی و بیمه دانشگاه شهیدبهشتی

9

دکتر سعید راسخی

استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

10

دکتر یوسف ربانی

استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه سمنان

11

دکتر سید علی رضوانی

استادیار موسسه آموزش عالی غیردولتی فضیلت

12

دکتر علی سایه‌میری

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه ایلام

13

دکتر رحمان سعادت

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

14

دکتر فرزانه صادقی

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

15

دکتر علی حسین صمدی

استاد گروه اقتصاد دانشگاه شیراز

16

دکتر آزاده طالب بیدختی

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

17

دکتر علیرضا عرفانی

استاد گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

18

دکتر امیرحسین غفاری نژاد

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

19

دکتر محبوبه فراهتی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

20

دکتر سید علیرضا کازرونی

استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

21

دکتر علیرضا کاشفی

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

22

دکتر رضا محسنی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی

23

دکتر مجید مداح

استاد گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

24

دکتر علی مفتخری

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه لرستان

25

دکتر مهدی یزدانی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی

ردیف

فهرست داوران شماره 30

1

دکتر اسمعیل ابونوری

استاد گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

2

دکتر عباسعلی ابونوری

دانشیارگروه اقتصاد نظری و صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3

دکتر مرضیه اسفندیاری

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

4

دکتر باقر ادبی فیروزجایی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه گنبد کاووس

5

دکتر حبیب انصاری سامانی

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد

6

دکتر منصور تور

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

7

دکتر اسفندیار جهانگرد

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

8

دکتر فوزیه جیحون تبار

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

9

دکتر محمد حسن زارع

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد

10

دکتر رحمان سعادت

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

11

دکتر محمد مهدی شهرازی

استادیار گروه مدیریت دانشگاه گلستان

12

دکتر فرزانه صادقی

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

13

دکتر آزاده طالب بیدختی

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

14

دکتر محمدرضا عبداللهی

دکترای اقتصاد مالی دانشگاه علامه طباطبایی

15

دکتر علیرضا عرفانی

استاد گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

16

دکتر امیرحسین غفاری نژاد

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

17

دکتر شهرام فتاحی

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه

18

دکتر علی اکبر قلی‌زاده

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه بو علی سینا

19

دکتر عبدالمحمد کاشیان

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

20

دکتر حسن لاجوردی

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

21

دکتر مجید مداح

استاد گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

22

دکتر محسن محمدی خیاره

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه گنبد کاووس

23

دکتر محسن مهرآرا

استاد گروه اقتصاد دانشگاه تهران

24

دکتر یونس نادمی

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه آیت الله بروجردی

25

دکتر علیرضا نعیمی صدیق

استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان

26

دکتر کامبیز هژبر کیانی

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

27

دکتر مهدی یزدانی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی

ردیف

فهرست داوران شماره 31

1

دکتر اسمعیل ابونوری

استاد گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

2

دکتر عباسعلی ابونوری

دانشیارگروه اقتصاد نظری و صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3

دکتر محمدعلی ابوترابی

استادیار گروه اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

4

دکتر زهرا افشاری

استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا

5

دکتر سیدصالح اکبرموسوی

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

6

دکتر مجید اسحاقی گرجی

استاد گروه ریاضی دانشگاه سمنان

7

دکتر حجت ایزدخواستی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی

8

دکتر احمد جعفری صمیمی

استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

9

دکتر مریم دولو

دانشیار گروه مدیریت مالی و بیمه دانشگاه شهیدبهشتی

10

دکتر سعید راسخی

استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

11

دکتر مصطفی سرگلزایی

استادیار گروه مالی و بانکداری دانشکاه علامه طباطبائی

12

دکتر رحمان سعادت

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

13

دکتر پروانه سلاطین

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

14

دکتر علیرضا عرفانی

استاد گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

15

دکتر محسن علی حیدری

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

16

دکتر محبوبه فراهتی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

17

دکتر الهام فرزانگان

استادیار گروه اقتصاد مجتمع آموزش عالی نهاوند، دانشگاه بوعلی سینا

18

دکتر عبدالمحمد کاشیان

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

19

دکتر غلامرضا کشاورز حداد

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

20

دکتر مجید مداح

استاد گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

21

دکتر محسن محمدی خیاره

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه گنبد کاووس

ردیف

فهرست داوران شماره 32

1

دکتر عباسعلی ابونوری

دانشیارگروه اقتصاد نظری و صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2

دکتر محمد مهدی بریجانیان

دکترای اقتصاد دانشگاه سمنان

3

دکتر وحید تقی نژاد عمران

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

4

دکتر اسفندیار جهانگرد

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

5

دکتر فوزیه جیحون تبار

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

6

دکتر پدرام داوودی

استادیار  پژوهشکده مطالعات راهبردی تهران

7

دکتر علیمراد شریفی

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

8

دکتر روح اله شهنازی

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شیراز

9

دکتر نورالله صالحی آسفیجی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

10

دکتر آزاده طالب بیدختی

دکترای اقتصاد دانشگاه سمنان

11

دکتر علیرضا عرفانی

استاد گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

12

دکتر ابراهیم کاردگر

دکترای اقتصاد، مدیر عامل بیمه دانا

13

دکتر علی کارشناسان

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه گنبد کاووس

14

دکتر عبدالمحمد کاشیان

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

15

دکتر رضا محسنی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

16

دکتر محسن محمدی خیاره

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه گنبد کاووس

17

دکتر شهرام معینی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

18

دکتر سید نظام الدین مکیان

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد

19

دکتر محسن مهرآرا

استاد گروه اقتصاد دانشگاه تهران