اعضای هیات تحریریه

 

مدیر مسئول

دکتر مجید مداح

اقتصادسنجی و اقتصاد بخش عمومی استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

majid.maddahsemnan.ac.ir
023-33654078

سردبیر

دکتر اسمعیل ابونوری

اقتصادسنجی و آماراجتماعی، توزیع درآمد و فقر، اقتصادمالی و اقتصادصنعتی استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

esmaiel.abounoorisemnan.ac.ir
023-31533585

اعضای هیات تحریریه

دکتر اسمعیل ابونوری

اقتصادسنجی و آماراجتماعی، توزیع درآمد و فقر، اقتصادمالی، اقتصادصنعتی استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

esmaiel.abounoorisemnan.ac.ir
023-31533585

دکتر مجید اسحاقی گرجی

فضای فازی و آنالیز ریاضی استاد ریاضی، دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان

meshaghisemnan.ac.ir
023-31533271

دکتر مصیب پهلوانی

اقتصادسنجی و تجارت بین الملل دانشیار اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

pahlavanieco.usb.ac.ir

دکتر علی‌حسین صمدی

اقتصاد بخش عمومی و اقتصادسنجی استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

asamadirose.shirazu.ac.ir
071-36134398

دکتر احمد جعفری صمیمی

اقتصاد کلان، اقتصادسنجی و اقتصاد پولی استاد اقتصاد، دانشگاه مازندران

jafarisaumz.ac.ir
011-35302552

دکتر ناصر خیابانی

اقتصادسنجی و اقتصاد کلان دانشیار اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

naser.khiabaniatu.ac.ir

دکتر سعید راسخی

اقتصاد بین الملل، اقتصاد ریاضی و اقتصاد انرژی استاد اقتصاد، دانشگاه مازندران

sa.rasekhigmail.com
011-35302562

دکتر علیرضا عرفانی

اقتصادسنجی و اقتصاد پولی استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

aerfanisemnan.ac.ir
023-33654070

دکتر شهرام فتاحی

اقتصادسنجی دانشیار اقتصاد، دانشگاه رازی

sfattahirazi.ac.ir
083-38388092

دکتر غلامعلی فرجادی

اقتصاد توسعه، اقتصاد کار و اقتصاد کلان دانشیار اقتصاد، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

g_farjadiyahoo.com

دکتر غلامرضا کشاورز حداد

اقتصادسنجی و اقتصاد خرد دانشیار اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

g.k.haddadsharif.edu
021-66049195

دکتر مجید مداح

اقتصاد سنجی و اقتصاد بخش عمومی استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

majid.maddahsemnan.ac.ir
023-33654078

دکتر کامبیز هژبر کیانی

اقتصادسنجی و اقتصاد کلان استاد اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی

kianikhgmail.com

مدیر داخلی

دکتر محبوبه فراهتی

اقتصادسنجی و اقتصاد بخش عمومی استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

jemsemnan.ac.ir
023-31533583