درباره نشریه

نشریه مدلسازی اقتصادسنجی به استناد نامه شماره 3/18/290131 تاریخ 1395/12/16 دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی امور پژوهشی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) دارای درجه علمی-پژوهشی است.

صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان

ناشر: دانشگاه سمنان

نوع اعتبار: علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

مدیر مسئول: دکتر مجید مداح

سردبیر: دکتر اسمعیل ابونوری

سال شروع انتشار: 1393

توالی انتشار: فصلنامه

درباره نشریه: نشر و گسترش علوم اقتصادی بصورت ساده یا پیچیده ولی شفاف و با روش تحقیق علمی درست.  نشر یافته‌ها و پژوهش‌های تجربی در اقتصاد بویژه در حوزه مدلسازی و اقتصادسنجی.  معرفی مدلهای کاربردی در اقتصاد خرد و اقتصادکلان در راستای رشد و توسعه عدالت محور و پایدار.  فرآهم آوردن زمینه‌های لازم برای کاربرد یافته‌ها در ارتقای رفاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. کمک به نقد و بررسی نظریه‌های موجود بصورت تجربی در جهت توسعه مدل های بومی اقتصادی. ترویج فعالیت‌های بین رشته‌ای در حوزه اقتصاد.

تاکید نشریه بر مدلسازی (Modelling) اقتصادی ایران و منطقه بر اساس علوم داده (Data Sciences) می‌باشد.

سیاست انتشار: دسترسی آزاد به متن کامل مقالات

زبان: فارسی (به همراه چکیده انگلیسی)

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

نوع داوری: دوسو ناشناس

استفاده از مشابهتیابی قبل از ارسال به داوری: دارد

سامانه مورد استفاده جهت مشابهتیابی: سمیم نور

هزینه بررسی اولیه: ندارد

اخلاق نشر:  "فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار  (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید".

نشانی: دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دفتر فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی.

تلفن دفتر نشریه: 31532583-023

نشانی الکترونیکی: Jem@semnan.ac.ir