اصول اخلاقی انتشار مقاله

 "فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار ( COPE)می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید" 

برخی مصادیق تخلفات پژوهشی عبارتند از: 

  • جعل داده‌ها
  • تحریف داده‌ها
  • سرقت علمی
  • عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی و مسئولیت پژوهش انجام شده
  • انتشار مجدد
  • همپوشانی انتشارات
  • خرید و فروش آثار پژوهشی
  • سوء رفتار پژوهشی
  • عدم تعهد و مسوولیت نسبت به ذینفعان
  • اجاره ی علمی

جزییات تخلفات پژوهشی در لینک زیر در دسترس است.

لینک مصادیق تخلفات پژوهشی تهیه شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری