اصول اخلاقی انتشار مقاله

فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی از قوانین  COPE (کمیته بین المللی اخلاق در نشر) پیروی می کند.