دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 33، فروردین 1403 
تأثیر ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری بر نرخ ارز در ایران

10.22075/jem.2024.32136.1884

رامین امانی؛ خالد احمدزاده؛ زانکو قربانی؛ محمد پارسا احترامی