دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 16، اسفند 1398، صفحه 1-164 
اثر فساد بر توسعه انسانی (مدل رگرسیون کوانتایل)

صفحه 37-66

10.22075/jem.2020.19166.1398

سیامک شکوهی فرد؛ رویا آل عمران؛ نادر مهرگان؛ فرزاد رحیم زاده