دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 16، زمستان 1398، صفحه 1-164 
2. اثر فساد بر توسعه انسانی (مدل رگرسیون کوانتایل)

صفحه 37-66

سیامک شکوهی فرد؛ رویا آل عمران؛ نادر مهرگان؛ فرزاد رحیم زاده