دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 17، بهار 1399، صفحه 1-182 
3. کاربرد قراردادهای آتی در محاسبه پوشش بهینه ریسک بازار نفت خام: مقایسه رویکردهای ایستا و پویا

صفحه 65-93

سیمین آل علی؛ عباسعلی ابونوری؛ قدرت اله امام وردی؛ ابوالفضل غیاثوند