همبستگی پویای شاخص نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی با نوسان بازارهای سهام، ارز و سکه در ایران: کاربرد الگوی M-GARRCH رهیافت DCC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد، دانشگاه بزرگمهر قائنات

2 دکتری اقتصاد، مدرس دانشگاه بزرگمهر قائنات

چکیده

در این مطالعه، تأثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی جهانی بر نوسان بازار سهام، طلا و ارز در ایران مورد بررسی قرار می­گیرد. از این رو، با استفاده از داده­های ماهانه شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران، قیمت سکه طلا و نرخ ارز برای دوره زمانی فروردین 1381 تا اسفند 1398، همبستگی متغیرهای ذکر شده در ایران با شاخص نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی بوسیله الگوی همبستگی شرطی پویای گارچ (DCC-GARCH) بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که نوسانات سیاست اقتصادی جهانی اثر معنی­دار بر نوسانات بازار سهام، سکه طلا و ارز دارد. این شاخص به طور کلی اثر مثبت بر نوسان قیمت سکه طلا دارد (به جز دوره 1383-1386)، و بر نوسان بازار سهام و ارز نیز اثر مثبت و هم اثر منفی دارد.  بنابراین، شاخص نااطمینانی اقتصاد جهانی در پیش­بینی نوسانات این بازارها مفید است و می­تواند پیش­بینی نوسانات سهام، طلا و ارز را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The dynamic correlation of global economic policy uncertainty index with stock, exchange rate and gold markets in Iran: Application of M-GARRCH and DCC approach

نویسندگان [English]

  • Malihe Ashena 1
  • Hamid La’l khezri 2
1 Assistant Professor in Economics, Bozorgmehr University of Qaenat
2 Ph.D. in Economics, Bozorgmehr University of Qaenat
چکیده [English]

In this study, the effect of global economic policy uncertainty on stock, gold and foreign exchange market volatility in Iran is examined. Therefore, using the monthly data of Tehran Stock Exchange price index, gold coin price and exchange rate for the period from April 2002 to March 2017, correlation of the mentioned variables with global economic policy uncertainty in Iran has been investigated by the dynamic conditional correlation-GARCH model (DCC-GARCH). The research results show that fluctuations in global economic policy have a significant effect on stock, gold coin and exchange rate market fluctuations. This index generally has a positive effect on the fluctuations of gold coin price (except during 2004-2007), and has both positive and negative effect on stock and exchange market fluctuations. Thus, the global economic uncertainty index is useful in predicting market volatility and can improve stock price, gold price and exchange rate forecasts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Global Economic Policy Uncertainty
  • Dynamic Conditional Correlation Model
  • Stock Market
  • Gold Price Market
  • Foreign Exchange Market