تاثیر ویژگی‌های صنعت برسرایت ریسک مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس گروه تحقیقات بازارهای مالی، پژوهشکده امور اقتصادی، تهران، ایران

2 استادیار داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ شهریار،گروه حسابداری و مدیریت، شهریار، ایران

چکیده

همبستگی روند حرکت و بازده بازارها امری مهم در مدیریت ریسک و راهبرد‌های تشکیل سبد سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذارانی که سعی در متنوع ساختن دارایی‌های خود در بازارهای منطقه‌ای دارند به ارتباطات میان بازارهای سهام توجه ویژه‌ای می‌نمایند. در این تحقیق سعی شده است که انتقال ریسک از بخش مالی به سایر بخش‌های اقتصادی و ویژگی‌های خاص هرصنعت که منجر به تشدید این پدیده می‌شود، بررسی گردد. بدین منظور پس از معرفی شاخص جدیدی برای سرایت ریسک بازار مالی به صنایع فعال در بورس، یا به عبارت دیگر همزمانی بازده‌های حدی منفی بین بازار و صنعت، داده‌های 26 صنعت فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره1390 تا 1396 از طریق تخمین مدل رگرسیون پواسن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که سرایت ریسک در میان صنایعی که شاخص ارزش نسبی بالاتر و سرمایه‌گذاری بالاتری دارند کمتر است. همچنین، سرایت برای صنایعی که تأمین مالی را بیشتر از طریق بدهی انجام می‌دهند بیشتر اتفاق می‌اُفتد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of industry's features on financial risk contagion of Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghadamyari 1
  • Hossein Eslami Mofid Abadi 2
1 Expert of Financial Markets Research Group, Research Institute of Economics, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting & Management, Shahriyar Branch, Islamic Azad University, Shahriyar, Iran
چکیده [English]

The correlation between market movements and returns is an important issue in risk management and investment portfolio strategies. Investors who try to diversify their assets in regional markets pay special attention to communications between financial markets. In this study, we have tried to study the contagion of risk tail from the financial sector to other economic sectors and the specific characteristics of each industry that affect this phenomenon. For this purpose, we introduce a new index for risk tail contagion from financial market to industries or in other words, conditional coexcee dance (CCX) in the TSE.  We investigate risk tail contagion between the market and industry, using 26 TSE industries data for the period 2011 to 2017 by estimating the Poisson's regression. The results show that the risk tail contagion is lower among industries that have a higher relative value index and higher investment. Contagion also occurs more for industries that use external debt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Contagion
  • Industrial Features
  • Poisson Panel Regression