برآورد پتانسیل تجاری میان ایران و گروه دی هشت، با استفاده از روش SGMM (کاربردی از مدل جاذبه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه ایلام

2 دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد دانشگاه ایلام

10.22075/jem.2020.20278.1459

چکیده

در این مطالعه به بررسی پتانسیل تجاری میان ایران و کشورهای عضو دی­هشت (هشت کشور اسلامی در حال توسعه) در طی سال­های1992 2016 با استفاده از مدل جاذبه و روش (SGMM) به­ عنوان مناسب­ ترین روش پرداخته شده است. نتایج به ­دست­ آمده نشان می­دهد که ضریب تولید ناخالص ­داخلی ایران و کشورهای شریک تجاری مثبت بوده و بنابراین تولید ناخالص ­داخلی به ­عنوان معیاری از اندازه اقتصادی کشورها، تأثیر مستقیمی بر تجارت دوجانبه آن­ها دارد. همچنین ضریب فاصله جغرافیایی به عنوان معیاری از هزینه ­های حمل­ و نقل منفی بوده و لذا  هر چه فاصله بین پایتخت کشورها بیشتر باشد، میزان تجارت دوجانبه نیز کمتر می­شود. ضریب متغیرهای دامی سارک و آسه­ آن مثبت و معنی­ دار بوده و نشان می­دهد که عضویت ایران در این یکپارچگی­ ها پتانسیل تجاری این کشور را افزایش می­دهد. همچنین نتایج حکایت از وابستگی فضایی منفی بین کشورهای عضو دی­ هشت است. نتایج برآورد پتانسل تجاری نشان می­دهد که کل پتانسیل تجاری ایران با گروه دی­ هشت طی دوره زمانی مورد بررسی در حدود 2398 میلیارد دلار بوده که از این مقدار تنها 1400 میلیارد دلار آن تحقق یافته است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of futures in calculating optimal hedge ratio in crude oil market: Comparison between static and dynamic approaches

نویسندگان [English]

  • Yousra Khadiv 1
  • Heshmatolah Asgari 2
1 Master of Economics, Department of Economics, University of Ilam
2 Associate Professor of Economics, Department of Economics, University of Ilam
چکیده [English]

one of the methods for developing foreign trade in each country is the precise understanding of the commercial economic potential of major partners and ways of improving the volume and composition of foreign trade, including exports and imports. on this basis, in this study to examine the commercial potential between iran and member states of the D8 (eight islamic countries developing) during the 1992 - 2016 model of gravity model, the dynamic spatial method (sgmm) is chosen as the most appropriate method of estimation. the results show that the gross domestic product coefficient (gdp) and trade partner countries are positive and therefore, the gross domestic product as a measure of the economic size of countries has a direct impact on their bilateral trade. The geographic distance coefficient was seen as a measure of negative transportation costs, which indicates that the greater the distance between the capital of countries, the degree of bilateral trade is reduced. the coefficient of the SAARC and ASEAN is positive and significant, which indicates that Iran's membership in these countries increases the trade potential of this country. Also, the spatial Rho coefficient has been negative, implying a negative spatial dependence between the D8 countries. The results of the trade potential estimation show that the total trade potential of Iran with D8 has been 2398.47977 billion dollars the period under review, of which only 1400 billion dollars has been realized.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade potential
  • D8 group
  • SGMM method
  • Gravity model