اثر تجارت درون صنعت بر نرخ تورم در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

چکیده

هدف اصلی مطالعه­ی حاضر بررسی اثر تجارت درون­صنعت بر تورم ایران طی دوره­ی زمانی 1992-2017 میلادی می­باشد. اگرچه در چارچوب نظریه های مرسوم تجارت، اثر تجارت خارجی بر تورم عموماٌ منفی تلقی می­شود ولی مطالعات مبتنی بر نظریه‌های جدید تجارت (NTT) در این رابطه محدود و فاقد نتیجه مشخص می­باشد. با این حال، تجارت درون­صنعت می تواند از طرق مختلف همچون صرفه­های ناشی از مقیاس و تمایز محصول، تورم را تعدیل کند. نتایج برآورد رگرسیون انتقال ملایم برای ایران نشان می­دهد تجارت درون­صنعت در قالب ساختار سه رژیمی اثر منفی کاهنده و معناداری بر نرخ تورم دارد. این یافته با مدل‌های کروگمن سازگار است. همچنین، نتایج تحقیق حاضر نشان می­دهد اثر تجارت درون­صنعت بر نرخ تورم غیرخطی بوده و حضور این متغیر با سایر متغیرهای موثر بر تورم موجب تعدیل نرخ تورم شده است براساس نتایج بدست آمده، توصیه سیاستی این پژوهش اصلاح ساختار تجارت خارجی به نفع تجارت درون­صنعت به گونه‌ای است که ضمن توسعه تجارت خارجی بر اساس مزیت های نسبی و رقابتی، بتوان نرخ تورم را نیز تعدیل کرد.


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Intra Industry Trade on Inflation Rate in Iran

نویسندگان [English]

  • Saeed Rasekhi 1
  • Goljamal Nazari Ghojogh 2
1 Professor in Economics, Department of Economics, University of Mazandaran
2 Ph.D. Student in Economics, Department of Economics, University of Mazandaran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the effect of intra-industry trade on inflation for Iran during the period 1992-2017. Although in the framework of traditional trade theories, the effect of foreign trade on inflation is generally considered negative, studies over the topic based on new trade theories (NTT) are little and with no definite results. However, intra-industry trade seems to be able to moderate inflation through several ways, such as economies of scale and product differentiation. The results of estimate a smooth transition regression for Iran show that intra-industry trade in the form of a three-regime structure has a negative and significant negative effect on inflation. This finding is consistent with the Krugman models. Also, the results of the present study show that the effect of intra-industry trade on inflation rate has been non-linear and its presence accompanied with other factors has moderated the inflation. Based on the results, the policy recommendation of this research is to reform the structure of foreign trade in favor of intra-industry trade trade in such a way that while developing foreign trade based on comparative and competitive advantages, it is possible to adjust the inflation rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intra-Industry Trade
  • Inflation Rate
  • Smooth Transition Regression