کاربرد قراردادهای آتی در محاسبه پوشش بهینه ریسک بازار نفت خام: مقایسه رویکردهای ایستا و پویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد و حسابداری تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشیار، دانشکده اقتصاد و حسابداری تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی

3 استادیار، دانشکده اقتصاد و حسابداری تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

یکی از مهم­ترین ابزار پوشش ریسک نوسانات قیمت بازار نفت خام استفاده از قرارداد آتی می­باشد. بنابراین به کمک تصریح رابطه میان سری زمانی قیمت­های نقدی و آتی­ها می­توان نسبت بهینه پوشش ریسک را محاسبه نمود. از این­رو در این مقاله، از مدل­های OLS، ECM، DCC GARCH و GARCH مبتنی بر کاپولا برای محاسبه و بررسی کارایی نسبت بهینه پوشش ریسک بازار نفت خام طی دوره زمانی 2018-2013 استفاده شده است. نتایج نشان می­دهند بزرگترین مقدار نسبت بهینه پوشش ریسک مربوط به مدل DCC-GARCH و برابر با 805/0 می­باشد. با در نظر گرفتن درصد کاهش واریانس می­توان نتیجه گرفت استراتژی­های پویای DCC و کاپولا نسبت به مدل­های پوشش ریسک ایستا از کارایی بالاتری برخوردارند. همچنین کاپولاهای تی استیودنت، گامبل و نرمال متغیر با زمان نسبت به مدل DCC عملکرد بهتری از خود نشان می­دهند.  همچنین، از میان توابع کاپولای فوق، تابع کاپولای تی­استیودنت دارای کارایی بهتری می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of futures in calculating optimal hedge ratio in crude oil market: Comparison between static and dynamic approaches

نویسندگان [English]

  • Simin Aleali 1
  • Abbas Ali Abounoori 2
  • Ghodratollah Emamverdi 3
  • Abolfazl Ghiasvand 3
1 Ph.D. Student of Economics, Department of Economics, Islamic Azad University,Central Tehran Branch
2 Associate Professor of Economics, Department of Economics Islamic Azad University,Central Tehran Branch
3 Assistant Professor of Economics, Department of Economics Islamic Azad University,Central Tehran Branch
چکیده [English]

Futures are used as the most important risk hedge tools to reduce the risk of the crude oil market. The optimal hedging risk strategy is determined by calculating the optimal hedging risk ratio. It is important to determine the relationship between the time series of spot prices and futures in calculating the optimal hedging risk ratio. Therefore, in this paper, the OLS, ECM, DCC GARCH and GARCH models based on Copula are used to calculate and evaluate the optimal hedge ratio of spot market hedging risk to the futures market over the period 2018-2013. The results show that the DCC-GARCH model has the highest optimal hedging risk ratio at 0.805. Considering the percentage of variance reduction, it can be concluded that the dynamic strategies of DCC and copula to models Static hedging risk is more efficient. Also, the time-varying, t-student, gamble, and normal capsules show better performance than the DCC model. Also, among the functions mentioned above, the copula t student function has the best performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hedging Risk
  • Future contract
  • Minimum variance
  • Copula