دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 19، پاییز 1399، صفحه 1-182 
1. رانت نفت: شادی آفرین یا محنت بار؟

صفحه 9-31

10.22075/jem.2021.21897.1526

هانیه صداقت کالمرزی؛ شهرام فتاحی؛ کیومرث سهیلی


4. تبدیل زمان کل آزمون در سنجش نابرابری درآمد

صفحه 89-120

10.22075/jem.2021.21767.1519

مجتبی اصفهانی؛ غلامرضا محتشمی برزادران؛ محمد امینی


5. خطاهای روش‌شناسی اقتصادسنجی در بررسی نظریه‌های اقتصادی

صفحه 121-145

10.22075/jem.2021.21126.1495

مجتبی رستمی؛ علی فرهادیان؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ ابوطالب کاظمی