بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر چرخه‌های تجاری در ایران، رهیافت مدل مارکوف-سویچینگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران

10.22075/jem.2021.19474.1417

چکیده

یکی از مسائل کلیدی که اقتصاددانان هنگام مطالعه و تجزیه‌وتحلیل سیر تکامل فعالیت اقتصادی با آن مواجه‌اند، تلاش برای توضیح چرخه‌های تجاری است. رفتار متغیرهای کلان در طی چرخه‌های تجاری و اثر سیاست پولی و مالی بر پویایی‌های آنها، مرحله کلیدی درک نقش بازارهای مالی در اقتصاد واقعی است. از این رو هدف این تحقیق شناسایی چرخه‌های تجاری با استفاده از مدل مارکوف سویچینگ و بررسی سیاست‌های پولی و مالی و متغیرهای کلان مؤثر بر آن می­باشد. برای این منظور با استفاده از داده‌های فصلی طی دوره 95-1375 مشخص گردید که رشد تولید ناخالص داخلی دارای سه رژیم با میانگین رشد منفی، رشد مثبت ملایم و رشد مثبت بالا می­باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سیاست پولی و نااطمینانی نرخ ارز تأثیر منفی و معنی‌داری بر رشد اقتصادی در چرخه‌های تجاری رونق ملایم و رکود دارند. این در حالی است که درآمدهای نفتی در هر سه رژیم چرخه‌های تجاری موردبررسی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی داشته است. همچنین سیاست مالی (مالیات) به‌عنوان یک تثبیت‌کننده خودکار، سهم بسیار اندکی در تعدیل سیکل‌های تجاری طی دوران رکود و رونق اقتصادی ایران دارد. به­طورکلی تأثیر متغیرهای معنی­دار منجر به کوتاه شدن دوران رکود و رونق در رشد اقتصادی شده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Macroeconomic Variables on Business Cycles in Iran, Markov-Switching Model Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Asaadi 1
  • Hamed Najafi Alamdarlo 2
  • Behnam Hosainpour 3
1 PH.D. Candidate of Agricultural Economics, Tarbiat Modares University, Tehran
2 Associate Professor of Agricultural economics, Tarbiat Modares University, Tehran
3 M.Sc. Alumni, Department of Economics, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran
چکیده [English]

One of the key issues that economists face when analyzing the evolution of economic activity is the attempt to explain business cycles. The behavior of macro variables during the business cycles and the effect of monetary and fiscal policy on their dynamics is a key stage in understanding the role of financial markets in the real economy. Therefore, the purpose of this study is to identify business cycles by using the Markov Switching model and to examine monetary and fiscal policies that affect it. To this target, using seasonal data during the period of 1996-2016, it was found that GDP growth has three regimes with average of negative, mildly positive and high positive growth. The results of the research indicate that monetary policy and exchange rate uncertainty have a significant negative impact on economic growth in business cycles of mildly boom and depression. However, oil revenues in all three business cycle regimes have a positive and significant effect on economic growth. Also, fiscal policy (tax) as an auto stabilizer has a very small contribution to the adjustment of business cycles during the recession and economic prosperity of Iran. In general, the impact of significant variables has led to a shortening of the recession and boom in economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiscal and Monetary Policy
  • Business Cycle
  • Markov-Switching
  • Iran Economy