رانت نفت: شادی آفرین یا محنت بار؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.22075/jem.2021.21897.1526

چکیده

رسیدن به شادی یا شادکامی همواره یکی از اهداف جوامع بشری بوده است که توجه بسیاری از حکمرانان، اندیشمندان و پژوهشگران را به خود جلب کرده است. در این میان ارتباط درآمدهای نفت و شادی در کشورهای صادرکننده نفت موضوع مهمی است که کمتر مورد توجه بوده است. در بسیاری از مطالعات داخلی و خارجی ارتباط رانت حاصل از درآمدهای نفتی با بسیاری از متغیرهای مهم اقتصادی همچون رشد اقتصادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع بررسی شده است اما تاکنون تاثیر رانت نفت بر شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع مورد مطالعه قرار نگرفته است بنابراین هدف این مقاله بررسی نحوه اثرگذاری رانت حاصل از درآمدهای نفت بر شادی و آزمون نمودن فرضیه نفرین منابع و تاثیر آستانه­ای رانت نفت بر شادی در کشورهای منتخب اوپک در بازه زمانی 2005-2016 است. بدین منظور با استفاده از ادبیات نظری و بکارگیری روش پانل آستانه­ای، عوامل موثر بر شادی مدلسازی شده است. نتایج برآورد مدلهای پژوهش نشان داده است که تاثیر نفت بر شادی غیرخطی و آستانه­ای است بدین معنا که تا قبل از حد آستانه 43% از نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی، این متغیر تاثیری مثبت و معنی­دار بر شادی داشته است اما پس از عبور از این حد آستانه، نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی تاثیری منفی و معنی دار بر شادی در کشورهای اوپک داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Oil Rent: Joyful or Calamitous?

نویسندگان [English]

  • Haniyeh Sedaghat Kalmarzi 1
  • Shahram Fattahi 2
  • Kiomars Sohaili 2
1 Ph.D. in Economics, Department of Economics, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Achieving happiness has always been one of the goals of human societies, attracting the attention of many governors, scholars and researchers. In this regard, the link between oil revenues and happiness in oil-exporting countries is an important issue that has been little considered. In many internal and external studies, the relationship between the rents of oil revenues and many important economic variables, such as economic growth, has been investigated within the context of the resource curse hypothesis, but so far, the impact of oil rents on happiness has not been studied within the framework of the resource curse hypothesis. Therefore, the purpose of this paper is to examine that how oil revenue rents affect happiness and is to test the resource curse hypothesis and the threshold impact of the oil rents on happiness in selected OPEC countries over the period of 2005-2016. For this purpose, using theoretical literature and applying the Threshold Panel method, the factors influencing happiness have been modeled. The results of the estimation of the research models have shown that the effect of oil on happiness is non-linear and threshold effect which it means that before the threshold of 43% of the ratio of oil rents to GDP, this variable has a significant positive impact on happiness, but so bypassing this threshold, the ratio of oil rents to GDP has had a significant negative impact on happiness in the OPEC countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil Revenues
  • happiness
  • Resource Curse Hypothesis
  • OPEC Countries
  • Threshold Panel Model