بررسی اثر نرخ بهره و نرخ ارز بر هدفگذاری تورم با رویکرد انتظارات تورمی ناهمگن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور، تهران

3 دانشجوی دکتری اقتصادی دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی نقش ابزارهای سیاستی از قبیل نرخ بهره و نرخ ارز بر هدفگذاری تورم در قالب مدل کینزین­های جدید با لحاظ ناهمگنی انتظارات کارگزاران اقتصادی بود.  برای این منظور اطلاعات آماری دوره زمانی 1368-1397 بر اساس فراوانی داده­های فصلی مورد استفاده قرار گرفت. در این مطالعه الگوی انتظارات عقلائی و انتظارات محدود شده مبتنی بر الگوی انتظارات تطبیقی برای اعمال محدودیت های عملگرهای شکل دهی انتظارات در کارگزاران اقتصادی به منظور پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شوک نرخ ارز و نرخ بهره از طریق شوک هزینه ای منجر به افزایش در نرخ تورم شده است. همچنین در شرایطی که انتظارات کارگزاران اقتصادی به صورت عقلائی باشد نسبت به زمانی که انتظارات به صورت تطبیقی شکل گرفته باشد از درجه انعطاف پذیری کمتری برخوردار بوده است. بنابراین با توجه به تاثیر قابل توجه نوع شکل گیری انتظارات کارگزاران اقتصادی در انتظارات تورمی، مشخص می‌گردد در کشور در زمان افزایش شدید تورم، انتظارات تورمی نیز موجب تشدید افزایش نرخ تورم می‌گردد و این موضوع افزایش نوسانات تورم را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of interest rate and exchange rate on inflation targeting with heterogeneous inflation expectations approach

نویسندگان [English]

  • Asghar Aboulhassani 1
  • Bita shaygani 2
  • Zahra Zandian 3
1 Associate Professor in Economics, Department of Economics, University of Payam Noor
2 Associate Professorin Economics, Department of Economics, University of Payam Noor
3 Ph.D. Student in Economics, Department of Economics, University of Payam Noor
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of policy tools such as interest rate and exchange rate on inflation targeting in the form of new Keynesian model in terms of heterogeneity of economic agents' expectations. For this purpose, the statistical data of the period 1990-2018 were used based on the frequency of seasonal data. In this study, the model of rational expectations and limited expectations based on the pattern of comparative expectations for applying the limitations of the operators of expectation formation in economic agents has been used to predict macroeconomic variables. The results indicate that the shock of the exchange rate and the interest rate through a cost shock led to an increase in the inflation rate. Also, if the expectations of economic agents are rational, they have had less degree of flexibility than expectations have been adapted in a comparative way. Therefore, given the significant impact of the formation of the expectations of economic agents in inflation expectations, it can be seen that inflationary expectations in the country are also exacerbated by inflationary pressures in the country, which will affect the fluctuation of inflation. The transparency and integrity of the information and credibility of policymakers makes economic agents to shape their expectations with the least error and to prevent the negative effects of fluctuations of inflation on expectations change significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heterogeneous Expectations
  • Inflation Rate
  • Exchange Rate
  • Interest Rate
  • Dynamic Stochastic General Equilibrium Model