نقش رسانه در شکل گیری انتظارات اقتصادی پویا و مدیریت سبد دارایی‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

2 دانشیار گروه آموزشی اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

3 استاد گروه آموزشی اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

چکیده

تاثیر رسانه بر اقتصاد از طریق ارایه اطلاعات و تغییر رفتار اقتصادی افراد، از جمله مباحث اساسی مطالعات رسانه و اقتصاد است. توجه به عنصر تکرار در رسانه برای اقناع مخاطب، بیانگر ایجاد شرایط پویایی وابسته به زمان در مدل‌های تغییرپذیری خانواده GARCH به عنوان یکی از روش‌های مرسوم مطالعات تغییر پذیری است. مقایسه نتایج حاصل از تخمین مدل‌های تغییر پذیری BEKK-MGARCH و پویا DCC-MGARCH،  برای بررسی تاثیر حضور رئیس کل بانک مرکزی در رسانه بر رفتار اقتصادی جامعه، بیانگر معنادار شدن روابط تغییرپذیری و همبستگی‌های شرطی و ایجاد نوعی از الگوهای انتظاری وابسته به زمان است. طبق این مدل، ضریب تاثیر حضور مقام پولی در رسانه بر نرخ دلار و شاخص کل بورس، معنادار است. تاثیر حضور رسانه‌ای مقام پولی بر نرخ دلار، از طریق برقراری همبستگی شرطی پویا بین تغییرات نرخ‌های دلار و سکه، موجب تاثیر فعالیت رسانه‌ای مقام پولی بر قیمت سکه نیز در طول زمان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Media in Shaping Dynamic Economic Expectations and asset markets

نویسندگان [English]

  • Farshad Parvizian 1
  • Alireza Erfani 2
  • Esmaiel Abounoori 3
1 Ph.D. Student in Economics, Department of Economics, University of Semnan
2 Associate Professor of Economics, Department of Economics, University of Semnan
3 Professor of Economics, Department of Economics, University of Semnan
چکیده [English]

The Impact of Media on Economic Activity from the Channel to Provide Information and the Formation or Change of Economic Behavior and the Portfolio of Financial Assets of Individuals, is one of the Main Topics of Media Studies and Economics. Paying Attention to the Repetition Element in the Media for the Persuasion of the Audience Over Time Reflects the Creation of Time Dependent Dynamics in Family GARCH Models as one of the Most Common Methods of Study of is Variability. Simultaneous Comparison of the Results of the Estimation of Variability Models in Two Cases Without BEKK-MGARCH and Time Dependent DCC-MGARCH, to Examine the Effect of the Presence of the Head of the Central Bank in the Media on the Economic Behavior of the Society, Indicates the Significance of the Variability Relations and Time-Dependent Conditional Correlations and the Creation of a Type of Time-Based Elemental Expectation Patterns. According to the Results of this model, the Coefficient of Influence of the Presence of the Money official in the Media on the Value of the Dollar Rate and the Total Index of the Stock Market is Significant. The Effect of the Media Presence of the Monetary Authority on the Rate of Return on the Dollar, Through the Establishment of a Dynamic Conditional Correlation Between the Changes in the Dollar and the Coin Rates, also Influence of the Monetary Media Policy on the Price of the Coin over Time Is.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Expectations
  • Central Bank
  • MGARCH Variability Models