ارتباط عدم تعادل‌های داخلی و خارجی در اقتصاد و بسط قضیه‌ سه‌گانه پولی (مطالعه موردی اقتصاد ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف اصلی این مقاله ارائه چارچوبی برای بررسی ارتباط بین عدم تعادل‌های داخلی و خارجی و تبادل بین آنها مبتنی بر بسط قضیه سه‌گانه است که عدم تعادل پولی را با عدم تعادل بخش‌های حقیقی اقتصاد تحلیل می‌کند.
مطالعه تجربی این مقاله، الگوی نظری ارائه شده را در قالب سیستم معادلات همزمان برای اقتصاد ایران  (به دو روش OLS و 2SLS) آزمون می‌کند. نتایج مطالعات تجربی و آزمون‌ها حاکی از درستی نظریه ارائه شده است به گونه‌ای که هر نوع تکانه در متغیر‌های سیاستی مخارج دولت، نرخ‌های ‌بهره داخلی (سپرده و وام)، نرخ ارز، قیمت‌های داخلی و خارجی و نرخ ‌بهره خارجی با ثابت ماندن سایر شرایط موجب ایجاد عدم تعادل در بخش مربوطه می‌شود، سپس برقراری تعادل با انتقال و جبران عدم تعادل مزبور از بخش مورد نظر به دیگر بخش‌ها فراهم می‌شود و تعادل عمومی در اقتصاد مجدداً شکل می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Internal and External Disequilibrium Relationship in Economy and Extending of Monetary Trilemma (The Case Study of Iran Economy)

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Allahyarifard 1
  • Mohammad Ali Falahi 2
  • Mostafa Karimzadeh 3
  • Aliakbar Najimeydani 4
1 Ph.D. Student in Economics, Ferdowsi University of Mashhad
2 Professor of Economics, Department of Economics, Ferdowsi University of Mashhad
3 Assistant Professor of Economics, Department of Economics, Ferdowsi University of Mashhad
4 Associate Professor of Economics, Department of Economics, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The main purpose of this paper is to provide a framework for examining the relationship between internal and external imbalances and their trade-offs based on extending of monetary trilemma that analyzes monetary imbalances with real-sector economic imbalances.                
The empirical study of this paper examines the theoretical model presented in the context of the system of simultaneous equations for the Iranian economy (OLS and 2SLS). The results of the empirical studies and tests show the validity of the theory presented so that any kind of impulse on the variables of government spending policy, domestic interest rates (deposits and loans), exchange rates, domestic and foreign prices, and foreign interest rates, with other conditions remaining constant. The imbalance is created in the sector concerned, then equilibrium is provided by the transfer and compensation of the imbalance from the sector concerned to the other sectors and the general equilibrium in the economy is restored.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trilemma
  • Internal and External equilibrium
  • Policy Variables Tradeoff
  • Iran