دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 13، بهار 1398، صفحه 1-162 
4. ارتباط عدم تعادل‌های داخلی و خارجی در اقتصاد و بسط قضیه‌ سه‌گانه پولی (مطالعه موردی اقتصاد ایران)

صفحه 77-108

محمود الهیاری فرد؛ محمدعلی فلاحی؛ مصطفی کریم زاده؛ علی اکبر ناجی میدانی


6. مدلسازی توزیع بودجه در ایران با استفاده از نظریه بازی‌ها

صفحه 133-153

نادر اصغری؛ مجید اسحاقی گرجی؛ اسمعیل ابونوری