تعدیل نامتقارن اندازه دولت و تولید با هدف آزمون مجدد قانون واگنر در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه

چکیده

با استناد به مطالعات اخیر در نظر گرفتن رابطه خطی بین تولید و مخارج می‌تواند نتایج گمراه‌کننده‌ای به همراه داشته باشد. ازاین‌رو این پژوهش باهدف بررسی تعدیل نامتقارن اندازه دولت و تولید در اقتصاد ایران، با استفاده از داده‌های فصلی دوره زمانی 1396-1369 و با بکار گیری مدل غیرخطی تصحیح خطای برداری آستانه‌ای  به آزمون مجدد قانون واگنر در ایران می‌پردازد. نتایج تحقیق حاکی از تائید قانون واگنر برای اقتصاد ایران بوده ولی در مسیر علیت بین تولید ناخالص داخلی و اندازه بخش عمومی عدم تقارن وجود دارد بدین‌صورت که قانون واگنر در رژیم نرمال (رژیم با شوک‌های کاهشی) و در رژیم کرانه‌ای (رژیم با شوک‌های افزایشی) برقرار است. همچنین در صورت انحراف از تعادل بلندمدت، در رژیم دوم نسبت به رژیم اول، قانون واگنر سریع‌تر برقرارشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Asymmetric adjustment in order to re-examine the size of government and production of Wagner's law in Iran

نویسندگان [English]

  • Hassan Haidari 1
  • Parisa Aghania 2
1 Professor in Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Management, University of Urmia
2 Ph.D. student in economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Management, University of Urmia
چکیده [English]

Referring to recent studies, considering the linear relationship between production and spending can lead to misleading results. Therefore, this study aimed at examining the asymmetric adjustment of government size and production in the Iranian economy, using the seasonal data of the 1969-1996 period and applying threshold vector error correction model (TVECM) to re-examining Wagner's law in Iran. The results of the study indicate that Wagner's law is valid for Iran's economy but there is a causal relationship between GDP and government (ratio of government expenditure to gross domestic product), since Wagner's law in the normal regime (a regime with shrinking shocks) and in the regime of boundaries (the regime with incremental shocks) Is established. In the case of a deviation from the long-run equilibrium, in the second regime, the Wagner's law is faster than the first regime, and, moreover.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wagner law
  • government expenditure
  • Economic Growth
  • cointegration
  • error correction model