مدل‌بندی بیزی تاثیر نوآوری بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای توسعه‌یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

در علم آمار دو رویکرد کلی کلاسیک و بیزی برای برآورد وجود دارد. در رویکرد بیزی علاوه بر اطلاعات نمونه تصادفی، از اطلاعات پیشین درباره پارامترها نیز برای برآورد استفاده می‌شود. به عبارت دیگر در رویکرد بیزی برای استنباط از ترکیبی از اطلاعات نمونه تصادفی و اطلاعات پیشین استفاده می‌شود. بنابراین هدف این مطالعه بررسی رابطه بین شاخص توسعه انسانی و نوآوری در کشورهای منتخب توسعه‌یافته بر اساس رویکرد بیزی است. در این مطالعه برای سنجش شاخص نوآوری از تعداد اختراعات، تعداد محققین استفاده شده است. علاوه بر عامل نوآوری، متغیرهای نرخ تورم، هزینه‌های آموزشی و بهداشتی دولت نیز به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده است. نمونه آماری شامل 22 کشور منتخب توسعه‌یافته در بازه زمانی 2015 – 1996 می‌باشد. نتایج تحلیل نشان داد که نوآوری و شاخص‌های آن و همچنین تورم و هزینه‌های آموزشی و بهداشتی دولت نقش معنی‌داری در تبیین شاخص توسعه انسانی در رویکرد بیزی دارند که منطبق بر مبانی نظری بود. بر اساس نتایج به‌دست آمده پیشنهاد می‌شود که در تحقیقات بعدی و در زمینه‌های مختلف پژوهشی از رویکرد بیزی برای برآورد استفاده شود و نتایج با رویکرد کلاسیک مقایسه شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bayesian Modeling of Innovation Effect on the Human Development Index in Developing Countries

نویسندگان [English]

  • Somayeh Riazinia 1
  • Monireh Dizaji 2
1 Department of Economics, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Department of Economics, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

There are 2 general approaches in statistics science to estimation: classical and Bayesian approaches. In addition to using the random sample information in Bayesian approach, the prior information of parameters is also used for estimation. In other words, in Bayesian approach, a combination of random sample information and prior information is used for deduction. Therefore, the aim of this study is to investigate the relationship between the human development index and innovation in the elected developed countries based on Bayesian approach. In order to measure the innovation index in this study, the number of inventions and the number of inventors were used. In addition to innovation factor, the inflation rate and the health and education costs of the government were also considered as control variables. The statistical sample consisted of 22 elected developed countries in the time period 1996-2015. The analysis results showed that innovation and its indicators, as well as inflation and the health and education costs of the government play a significant role in explaining the human development index in Bayesian approach, which was based on theoretical foundations. According to the obtained results, it is suggested that in the future studies and different research areas, Bayesian approach is used and the results are compared with those of the classical approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human development index
  • Innovation
  • Bayesian Approach
  • Prior distribution
  • Posterior distribution