بررسی رابطه بودجه و رشد اقتصادی استان های کشور با لحاظ توزیع اعتبارات بین استانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران

2 استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

3 استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مقاله بررسی تاثیر تکانه‌های بودجه ای بر رشد اقتصادی استان‌های کشور با در نظر گرفتن اعتبارت بودجه و مخارج دولت در هر استان است. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1396-1380 استفاده شده است. روش مورد استفاده در این مطالعه رویکرد خودرگرسیون برداری پنلی (Panel VAR) بوده است. در این مطالعه به تفکیک اثرات تکانه‌های هر استان بر اساس تکانه مختص هر استان و تکانه عمومی استان‌ها پرداخته شد. نتایج بدست آمده بیانگر این بوده است که اعتبارات بودجه‌ای اختصاص یافته به هر استان تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی آن استان داشته است. اما نتایج بیانگر این بود که با افزایش در اعتبارات بودجه‌ای استان‌های بزرگ کشور رشد اقتصادی در استان‌های همجوار به دلیل افزایش در مهاجرت کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of budget shocks on economic growth of provinces in terms of distribution of inter-provincial credits

نویسندگان [English]

  • Habiballah Vafae Bakyani 1
  • Mahmood Mashhadiahmad 2
  • Mohsen Mehrara 3
1 Ph.D. Student in Economics, Aras International Campus, University of Tehran
2 Professor assistant in Economics, Department of Economics, University of Tehran
3 Professor in Economics, Department of Economics, University of Tehran
چکیده [English]

Achieving economic growth and development is one of the most important goals of macro policies for policy makers and economic planners. In this paper, the impact of the budget on economic growth in the provinces has been evaluated by considering the budget and government expenditure in each province. For this purpose, information from the period of 1380-1396 has been used. The method used in this study was Panel VAR. The results indicate that the allocated budget allocations to each province have had a positive effect on the economic growth of that province. But the results indicate that with the increase in budget funding in the country's major provinces, economic growth in neighboring provinces has declined due to increased immigration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Budget
  • Economic Growth
  • Budget Credits
  • Panel VAR Model