دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 12، زمستان 1397، صفحه 1-182 
2. مدیریت ریسک قیمتی محصولات منتخب وارداتی کشاورزی ایران با استفاده ازقراردادهای شبه آتی

صفحه 27-55

امید خداویردی؛ محسن مهرآرا؛ مجید رضایی؛ سید ضیا الدین کیاالحسینی