تأثیر نااطمینانی قیمت نفت بر وابستگی متقابل بازارهای سهام کشورهای منتخب درحال توسعه: رویکرد پانل جاذبه پویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه رازی

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه رازی

3 دانش آموخته کارشناس ارشد رشته اقتصاد، دانشگاه رازی

چکیده

با گسترش وابستگی متقابل بازارهای مالی در سراسر دنیا و انتقال اثرات از بازاری به بازار دیگر در سال­های اخیر، بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه به یکدیگر وابسته شده­اند. این شرایط باعث شده است سرمایه گذارانی که سعی در متنوع ساختن دارایی­های خود در بازارهای سهام کشورهای دیگر دارند به وابستگی بازارهای سهام توجه خاص نمایند. هدف پژوهش حاضر، مطالعه وابستگی متقابل بازارهای سهام کشورهای منتخب در حال توسعه ازجمله ایران است. کشورهای مورد مطالعه ایران، کویت، امارات، اندونزی، عربستان و عمان می­باشند که بازه زمانی مورد استفاده در این تحقیق از سال 2001 تا 2017 می­باشد. برای تحلیل داده‌ها، از الگوی پانل جاذبه استفاده شد و نتایج نشان می‌دهد اندازه بازار و یکپارچگی مالی با وابستگی متقابل بازارهای سهام کشورهای مورد مطالعه، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد در حالیکه رابطه بین ظرفیت اطلاعات و وابستگی متقابل بازارهای سهام منفی است. همچنین نااطمینانی قیمت نفت تاثیر منفی و معناداری بر وابستگی متقابل بازارهای سهام کشورهای منتخب داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Oil Price Uncertainty on the Interdependence of Stock Markets in Selected Developing Countries: Dynamic Gravity Panel Approach

نویسندگان [English]

  • Shahram Fattahi 1
  • Somayeh Azami 2
  • Sheida Abbasi Shakaram 3
1 Associate Professor of Economics, Razi University
2 Assistant Professor of Economics, Razi University
3 Graduated Master of Economics, Razi University
چکیده [English]

With the expansion of mutual dependence of financial markets around the world and the transfer of effects from market to market, in recent years financial markets of developing countries have been interdependent. These conditions have led investors who are trying to diversify their assets in other countries equity markets to pay particular attention to stock markets. The aim of this research is to study the stock markets interdependence of selected developing countries Including Iran. Countries studied are Iran, Kuwait, UAE, Indonesia, Saudi Arabia and Oman for the period 2001-2017. The panel gravity model was used for data analysis. Our findings showed there is a positive relationship between market size, financial integration and interdependence of the stock markets. Also, Oil price uncertainty and information capacity had the negative effects on stock markets interdependence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Markets Interdependence
  • Gravity Panel Model
  • Oil Price Uncertainty
  • Developing Countries