مقایسه تاثیر ادغام مالی بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منتخب: شواهد تجربی از روش گشتاورهای تعمیم یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

2 دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

چکیده

دامنه وسیع اثرگذاری و تاثیرپذیری، رشد اقتصادی را به یکی از مهم ترین متغیرهای کلیدی در نظریه های اقتصاد کلان تبدیل نموده است. در این پژوهش، با توجه به فرضیه گریلی و فرتی (1995)، تاثیر ادغام مالی بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته  و در حال توسعه منتخب، مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. برای این منظور از داده های تابلویی مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. این پژوهش نشان داد که تاثیر ادغام مالی (خالص دارایی های خارجی به عنوان معیاری از ادغام مالی) بر رشد اقتصادی در دو گروه از کشورهای مورد بررسی، مشابه یکدیگر نیست. براساس نتایج حاصل از پژوهش فوق، ادغام مالی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اثر مثبت و در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا، تاثیر منفی می گذارد. بنابراین، به نظر می رسد که سطح توسعه یافتگی بازارهای مالی و درجه همگن بودن این بازارها بین کشورها، نقش تعیین کننده ای را در تاثیر ادغام مالی بر رشد اقتصادی ایفا می‌کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of Financial Integration on Economic Growth of Developed and Developing Countries: Empirical Evidence from Generalized Method of Moments

نویسندگان [English]

  • zahra Sadighi 1
  • Amir Mansour Tehranchian 2
  • Mohammad Taghi Gilak Hakimabadi 2
1 Graduated Master, Department of Economics, University of Mazandaran
2 Associate professor in Economic, Department of Economics, University of Mazandaran
چکیده [English]

The wide range of impact has transformed economic growth into one the most important key variables in macroeconomic theories. In this survey, according to the hypothesis and empirical results of Grilli & Feretti (1995), the effect of financial integration on the growth of selected developed and developing countries during (2000-2010) has been examined.For this aim, panel data based on generalized method of moments (GMM) is used to examine the model. This survey showed that the effect of financial integration (net foreign assets as a measure of financial integration) on economic growth in two groups of surveyed countries is not the same. Based on the results of this survey, the financial integration in the selected countries of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) has a positive effect and in the selected countries of the Middle East and North Africa has a negative effect on economic growth. Therefore, it seems that the level of financial market development and the degree of homogeneity of these markets between countries play a decisive role in the impact of financial integration on economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Integration
  • Economic Growth
  • Organization for Economic Cooperation and Development
  • Middle East and North Africa
  • Generalized Method of Moment