دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 14، تابستان 1398 
5. تأثیر فساد و استقلال بانک مرکزی بر حجم پول در ایران: با استفاده از الگوی (STAR)

صفحه 111-140

مریم قدیمی؛ مهناز ربیعی؛ عبداله دوانی؛ ابوالفضل شاه آبادی