بررسی نقش تقسیم نیروی کار به دو بخش داخلی و خارجی در اقتصاد ایران در چهارچوب یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 مربی اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

تجربه کشورها نشان داده که سهولت در جابجایی نیروی­کار در قالب همکاری مشترک از کشوری به کشورهای دیگر دارای مزایای گوناگونی بوده و اثرات مهمی بر متغیرهای اقتصاد کلان خواهد داشت. نظر به این اهمیت، مقاله حاضر به ارائه یک مدل کالیبره شده تعدیلی برای اقتصاد ایران می­پردازد که در آن نیروی­کار قادر است از بخش اقتصاد داخلی  به خارج از کشور حرکت نماید. در این مدل برای سهولت بررسی نقش تفکیک نیروی­کار یک چارچوب اقتصاد باز کوچک در نظر گرفته شده و میانگین عرضه نیروی­کار خانوار با توجه به ناهمگنی عوامل به دو بخش نیروی­کار داخلی و خارجی تقسیم شده است.  نتایج لحاظ نیروی­کار قابل تفکیک در اینگونه مدل­ها موجب ایجاد تفاوتی ویژه گردیده و نشان می­دهد تولید داخلی با توجه به شوک مثبت در دستمزدهای خارجی کاهش یافته و باعث می­گردد نیروی­کار از تولید داخلی دور شده و به سمت اشتغال در بازار خارجی برود و این در حالی است که مصرف خصوصی نیز افزایش می­یابد. همچنین نتایج نشان می­دهند که در این مدل  بدلیل افزایش در درآمد نیروی­­کار خارجی و به تبع آن افزایش درآمدهای ارزی، خالص صادرات افزایش یافته و اوراق قرضه خارجی کاهش خواهد یافت. در نهایت می­توان گفت که جابجایی نیروی­کار به خارج از کشور منجر به افزایش درآمدهای ارزی شده و رفاه را افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Labor Division into Internal and External Sectors in the Iranian Economy within the Framework of Dynamic Stochastic General Equilibrium Model

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Izadi 1
  • Morteza Sayareh 2
1 Assistant Professor of Department of Economics, Chabahar Maritime University
2 the Member of Department of Economics, Chabahar Maritime University
چکیده [English]

The experience of countries has shown that easiness of transfer of labor in base on the joint cooperation from one country to another has many advantages and significant effects on macroeconomic variables. Due to the importance, this paper presents a modified calibrated model for the Iranian economy in which the labor is able to move from domestic economy to the oversea country. In this model for simplicity of investigating of the role of labor division, a small open economy framework is considered and the average of household labor supply according to the heterogeneous factors, is divided into internal and external sector. The results of dividable labor existence in these models produce an especial difference and presents the domestic production due to the positive shock in foreign wages is reduced and the labor will keep out of domestic production and go to employment in foreign market while private consumption will increase. Also, in this economy insomuch the increase in foreign labor income and increasing of exchange revenues, the net exports will rise and foreign bond will reduce. Finally, the Labor movement to abroad cause to increase foreign revenue and in generally, welfare has increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open Economy
  • Divisible Labor
  • DSGE Model