رفتار مجرمانه و فضای کسب و کار: مشاهداتی از یک مدل پانل از کشورهای منتخب طی سالهای 2015-2009

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق و اقتصاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

جرم از جمله مهمترین انتخاب­های غیربازاری است که تجزیه و تحلیل آن از اواخر دهه 1960 مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. بر طبق نظریه رفتار مجرمانه عقلایی، مجرمین دارای رفتار عقلایی بوده و به مکانیسم­های انگیزشی مرتبط با رفتار مجرمانه پاسخ می­دهند. در این پژوهش اثر فضای­کسب­و­کار به همراه عوامل اقتصادی، متغیرهای بازدارنده قانونی و جمعیت شناختی موثر بر جرم طی سالهای 2009 تا 2015 برای100کشور با مدل پنل نامتوازن به روش گشتاورهای تعمیم­یافته سیستمی دو مرحله­ای­­ (­­Two-Step System GMM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از برآوردهای صورت گرفته حاکی از آن است که بهبود در سهولت کسب و­کار سبب کاهش تمامی جرایم علیه اموال می­شود و از طرف دیگر افزایش رقابت­پذیری در اقتصاد نیز با کاهش جرایم سرقت از منازل مسکونی، سرقت اموال و سرقت وسایل نقلیه موتوری همراه است. بنابراین با بهبود فضای کسب و کار می­توان شاهد کاهش رفتارهای مجرمانه و فعالیت­های غیرقانونی در نتیجه­ی کاهش هزینه فعالیت­های قانونی بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminal Behavior and doing business: evidence from dynamic panel data model for selected countries (2009-2015)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Ghasemi 1
  • Hoora Rezagholi 2
1 Assistant Professor of Law and Economics, Faculty of Law, Shahid Beheshti University
2 Msc in Economics from Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Crime is one of the most important non-market choices that has attracted economists since 1960s. Based on rational criminal behavior theory, criminals are rational and respond to related incentive mechanism. This paper purports to investigate the effect of easiness of doing business on criminal behavior for a panel of 100 selected countries for the period 2009-2015. We also control for demographic, socio-economic and law enforcement variables. For doing so, we applied an unbalanced dynamic panel data model and extract our estimation results by two-step GMM-System estimator. Empirical results show that easiness of doing business can reduce all kinds of property crimes. Furthermore, based on estimated results, an increase in competitiveness level of countries would decrease domestic burglary, theft and auto theft. So it seems that any improvement in doing business can reduce criminal behavior and illicit activities due to a decrease in legal activities’ costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Behavior
  • DPD Model
  • Doing Business