سیاست پولی بهینه و ثبات مالی در ایران با استفاده از رویکرد خودبازگشت برداری تحت سیاست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

2 دکترای اقتصاد، مرکز ملی رقابت

چکیده

هدف ثبات مالی در فرآیند سیاست پولی پس از بحران مالی ۲۰۰۷ اهمیت بیشتری یافته است. در همین راستا، سیاست‌گذاری پولی نوین مبتنی بر اهداف سه گانه ثبات قیمتی، رشد پایدار و نیز ثبات مالی در قالب قاعده بهینه سیاستگذاری طی سنوات گذشته مورد توصیه جدی قرار گرفته است. گرچه به دلیل محدودیت در تصریح روابط ساختار اقتصاد کلان برخی سیاست‌گذاران همچنان در عمل علاقه بیشتری به استفاده از روش‌های سنتی مبتنی بر سیاست صلاحدیدی نشان می دهند. بر این اساس و برای فائق آمدن به مشکل تصریح الگو، رویکرد جایگزین PVAR پیشنهاد شده است. در این مطالعه با استفاده از رویکرد مذکور، تابع واکنش بهینه سیاست‌ پولی با توجه به ثبات مالی استخراج شد. نتایج آزمون الگو دلالت بر تاثیر معنادار تابع واکنش سیاستی بر اهداف سه گانه داشته، بطوریکه واکنش سیاستگذار منجر به سطوح پایین‌تری از بی‌ثباتی مالی و قیمت شده و همچنین رشد اقتصادی ثبات‌ بیشتری خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Monetary Poily and Finansial stability in Iran (VAR under Policy Approach)

نویسندگان [English]

  • Hossein Bastanzad 1
  • Pedram Davoudi 2
1 Senior Economist, Monetary & Banking Research Institute-Central bank of Iran
2 PHD of Economics, National Iranian Competition Center
چکیده [English]

Financial stability is firmly considred as a supplementary goal in the monetary policy environment post 2007 financial crisis. New monetary policy that contains monetary thriple goals -price stability, sustainable growth and financial stability- in the context of optimum policy rule is highly recommended post crisis although some policymakers are still interested in utilizing the convetional approach based on discretionary measures given the restrictions in macroeconomic structural spcification. In this regard, a Vector Auto Regression under Policy (PVAR) approach is technically applied as an alternative approach to resolve the specification challenge. The PVAR approach is also utilized to estimate monetary policy optimum reaction function given the financial stability. The model output indicate that the policy reaction function significantly affcets the triple goals so policymaker reaction function reduces price and financial instability along with more sustabible growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PVAR Approach
  • Optimal Monetary Policy
  • Financial stability
  • Reaction Function