بررسی ماهیت ادواری شوک‌های مخارج دولت بر رشد اقتصادی ایران (رهیافت غیرخطی مدل چرخشی مارکوف)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد امور عمومی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی

چکیده

 هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر شوک­های مثبت و منفی مخارج دولت بر رشد اقتصادی ایران طی سال­های 1369:1-1394:4 می­باشد. برای دستیابی به این هدف ابتدا با بهره­گیری از فیلتر باکستر-کینگ شوک­های مثبت و منفی مخارج دولت استخراج شده و سپس به وسیله الگوی غیرخطی چرخشی مارکوف اثرات شوک­های مثبت و منفی مخارج دولت به همراه تأثیر متغیرهای توضیحی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی حقیقی، درآمدهای نفتی دولت و شاخص قیمتی مصرفی بر  رشد اقتصادی ایران بررسی شده است. نتایج برآورد الگو دلالت بر این دارد که رابطه غیرخطی بین شوک­های مثبت و منفی مخارج دولت و رشد اقتصادی در ایران مورد تأیید قرار گرفته و شوک مثبت مخارج دولت در دوره رکود تاثیر منفی و در دوره رونق اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین شوک منفی در دوره رکود تاثیر مثبت و در دوره رونق اثر منفی بر رشد اقتصادی در دوره زمانی مورد بررسی دارد. بنابراین مخارج دولت در اقتصاد ایران ماهیت ادواری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Cyclical Nature of Government Expenditures in Iran (Markov-Switching Non-linear Approach)

نویسنده [English]

  • majid feshari
Assistant Professor of Economics, Department of General Economics Kharazmi University
چکیده [English]

The main objective of this paper is to investigate the positive and negative shocks of government expenditures on economic growth in Iran during the period of 1990:1-2015:4. For achieving this purpose, at first the government expenditures shocks has been extracted by applying Baxter-King filter and then, the effects of gross capital formation, consumer price index and oil income have been tested on economic growth by Markov-Switching non-linear approach. The empirical results of this research reveal that there is a non-linear relationship between government expenditures and positive shocks of government expenditures has negative and positive effects on economic growth in the periods of recession and boom respectively. Moreover, the cyclical nature of government expenditures has been confirmed in Iranian economy over the period of study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyclical Nature of Government Expenditures
  • Iran
  • Economic Growth
  • Markov-Switching Approach