مقایسه مدل‌های گارچ با معرفی گارچ تحقق یافته نامتقارن فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصادسنجی و آماراجتماعی، گروه اقتصاد دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، دانشگاه سمنان

چکیده

برآورد واریانس شرطی دارای کاربرد فراوان برای انعکاس ریسک و تلاطم در پژوهش های اقتصادی بویژه اقتصادمالی، اقتصاداجتماعی و اقتصادسیاسی است. بنابراین، دستیابی به برآوردهای دقیق واریانس شرطی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اخیرا" هانسن واریانس شرطی یا تلاطم تحقق‌یافته را به‌صورت همزمان مدلسازی نموده که به مدل گارچ تحقق یافته معروف شده است. هدف اساسی در این مقاله معرفی مدل گارچ تحقق یافته نا متقارن با ضریب فازی است تا بتوان سرانجام با انعطافپذیری بیشتر واریانس شرطی دقیقتری را برآورد نمود. برای این منظور، واریانس شرطی برآورد شده از مدل گارچ تحقق یافته نامتقارن با ضریب فازی با مدل‌های مرسوم GARCH، EGARCH و GJR-GARCH و همچنین مدل RGARCH هانسن با دو معیار مختلف از تلاطم تحقق یافته شاخص کل بورس تهران مقایسه شده است. برای ارزیابی خوبی برازش از مقدار تابع درست‌نمایی استفاده شده است. با توجه به این معیار، مدل‌ پیشنهادی گارچ تحقق‌یافته با ضریب فازی از خوبی برازش بالاتری بر داده‌های درون نمونه ای در مقایسه با سایر مدل‌ها برخوردار بوده‌اند. برای ارزیابی دقت پیش بینی واریانس شرطی نیز از روش پنجره غلتان با دو تابع زیان MSE و QLIKE استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که مدل گارچ تحقق یافته با ضریب فازی براساس هردو تابع زیان بهترین عملکرد را داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing GARCH Models by Introducing Fuzzy Asymmetric Realized GARCH

نویسندگان [English]

  • Esmaiel Abounoori 1
  • Mohammad Amin Zabol 2
1 Professor of Econometric & Social Statistics, Economic Department, Semnan University, Semnan-Iran
2 PhD Student of Economics, Economic Department, Semnan University, Semnan-Iran
چکیده [English]

Estimation of conditional variance has lots of application reflecting economic, especially financial economics, social economics and political economics’ risk and volatility research. Therefore, obtaining accurate estimation of the conditional variance is especially important. Recently Hansen has modeled the conditional variance and realized volatility simultaneously which is known as Realized GARCH model. In this paper, we introduce a fuzzy coefficient in the Realized GARCH, and then compare this model with GARCH, EGARCH and GJR-GARCH methods as well as the RGARCH model with 2 different criteria of the realized volatility concerning Tehran Stock Exchange Index. The log likelihood value used to evaluate in-sample fitting. According to this criterion, our proposed model has a better fit than the rest of the models. To evaluate the accuracy of prediction of conditional variance, the rolling window method used with two MSE and QLIKE loss functions. The results indicate that our model, the Realized GARCH with fuzzy coefficient has the best performance with both loss functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GARCH models
  • Fuzzy Realized GARCH
  • Tehran Stock Exchange
  • Iran