دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 1-172 
5. شاخص زنگا در سنجش نابرابری درآمد

صفحه 113-133

10.22075/jem.2019.17497.1292

شهریار میرزائی؛ غلامرضا محتشمی برزادران؛ محمد امینی