دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 8، زمستان 1396، صفحه 1-181 
1. اثر فساد مالی بر تخصیص استعدادهای اقتصاد ایران: رویکرد سری زمانی ساختاری

صفحه 1-26

مهدی زاهد غروی؛ سعید کریمی پتانلار؛ زهرا میلا علمی؛ محمد تقی گیلک حکیم آبادی


2. نقش محتوا بر شکاف دیجیتال اقتصاد

صفحه 27-54

اسفندیار جهانگرد؛ حبیب مروت؛ نیلوفر سپه وند