دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 8، اسفند 1396، صفحه 1-181 
اثر فساد مالی بر تخصیص استعدادهای اقتصاد ایران: رویکرد سری زمانی ساختاری

صفحه 1-26

10.22075/jem.2018.13881.1139

مهدی زاهد غروی؛ سعید کریمی پتانلار؛ زهرا میلا علمی؛ محمد تقی گیلک حکیم آبادی


نقش محتوا بر شکاف دیجیتال اقتصاد

صفحه 27-54

10.22075/jem.2018.13584.1124

اسفندیار جهانگرد؛ حبیب مروت؛ نیلوفر سپه وند