نقش محتوا بر شکاف دیجیتال اقتصاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد و تجارت الکترونیک دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه فناوری اطلاعات‌و‌ارتباطات بخش جدایی ناپذیر از توسعه‌یافتگی کشورها محسوب می‌شود، دسترسی نابرابر به آن یکی از مسائل رایج در زمان حاضر است. کشورها به دنبال راه‌هایی جهت محدود کردن تفاوت‌های کلی خود در سراسر جهان هستند که باعث ایجاد "شکاف دیجیتالی" شده‌است. مطالعات صورت گرفته در خصوص شکاف دیجیتالی معطوف به عوامل جمعیتی، اقتصادی و زیرساختی اینترنت هستند که به سختی در کوتاه مدت قابل تغییر هستند. در این مقاله محتوا به عنوان عاملی موثر و کوتاه‌مدت بر پذیرش اینترنت و شکاف دیجیتالی اقتصاد درنظر گرفته‌شده‌است. برآورد ما به طور صریح، زبان را به عنوان مجرای اتخاذ محتوا مشخص کرده‌است. بدین منظور با استفاده از روش معادلات همزمان برای 107 کشور و 9 زبان در سال‌های 2005 تا 2014 به صورت داده‌های تابلویی می‌پردازیم. نتایج نشان می‌دهد که محتوا هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از مجرای پذیرش اینترنت بر شکاف دیجیتالی تاثیر‌گذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Content on the Economic Digital Divid

نویسندگان [English]

  • Esfandiar Jahangard 1
  • habib morovat 2
  • niloufar sepahvand 3
1 Associate Professor in Economics, Department of Economics, University of Allameh Tabataba’i
2 Assistant Professor in Economics, Department of Economics, University of Allameh Tabataba’i
3 Master of Economic and E-commerce, Department of Economics, University of Allameh Tabataba’i
چکیده [English]

Nowadays information and communications technology (ICT) is an impartible section in the development countries, Unequal access is a common topic has been accepted in our era. We are looking for ways to increase Internet adoption and narrow its disparity across countries the global "digital divide". Previous work has focused on demographic, economic, and infrastructure determinants of Internet access that are difficult to change in the short run. In the research, content is a factor affective and short-time on internet adoption and digital divide economic has been considered. Our estimates, the language is accepted to adoption content. For this purpose by using simultaneous equation ways among 107 countries and languages, in 2005 to 2014 perioud in panel date shape. The results have been shown, that content has both directly and indirectly effective issue from internet acceptance canal on digital divide.

کلیدواژه‌ها [English]

  • content
  • internet adoption
  • digital divide
  • language