بررسی رابطه بین آزادی اقتصادی و نابرابری درآمد: مطالعه موردی کشورهای عضو و غیرعضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه بین نابرابری درآمد و آزادی اقتصادی را برای 90 کشور مختلف عضو OECD و NONOECD در بازه زمانی 1995 تا 2015 است. نتایج حاصل از آزمون‌های علیت گرنجر و تودا-یاماماتو حاکی از وجود رابطه دوطرفه بین این دو متغیر و آزمون علیت هشیائو حاکی از وجود ارتباط یک طرفه از سمت نابرابری درآمد به آزادی اقتصادی برای کشورهای عضو و رابطه علی از سمت آزادی اقتصادی به سمت نابرابری برای کشورهای غیرعضو است. نتایج حاصل از آزمون‌های GMM نیز نشان داد که در رابطه اول، آزادی اقتصادی اثر منفی و معناداری بر نابرابری درآمد در کشورهای OECD دارد؛ اما این اثر در کشورهای NONOECD، مثبت است. از طرفی اثر دموکراسی بر نابرابری درآمد در هر سه گروه (کشورهای عضو OECD، NONOECD و  کلیه کشورها) معنادار و مثبت است. در رابطه دوم نیز نابرابری درآمد اثر منفی و معناداری بر آزادی اقتصادی در در هر سه گروه از کشورها دارد. اثر دموکراسی بر آزادی اقتصادی در کشورهای عضو OECD مثبت و معنادار است؛ اما در کشورهای NONOECD و با توجه به روش اولین تفاضل، رابطه بین این دو عامل منفی و معنادار است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Economic Freedom and Income Inequality: A Case Study OECD and Non-OECD countries

نویسندگان [English]

  • Abdolmajid Jalaee 1
  • Hakimeh Aramesh 2
1 Professor in Economics, Department of Economics, Shahid Bahonar University of Kerman
2 M.A in Economics, Department of Economics, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

The main purpose of the research examines the relationship between income inequality and economic freedom for 90 different countries of the OECD and NONOECD between 1995 and 2015. The results of Granger and Toda-Yamamato causality tests suggest the existence of a two-way relationship between these two variables and the Hasheo causality suggesting a one-way connection from the side of income inequality to economic freedom for member states and the causal relation from economic freedom to inequality for non-member countries.The results of GMM tests also showed that in the first relationship, economic freedom has a negative and significant effect on income inequality in OECD countries, but this effect is positive in NONOECD countries. On the other hand, the effect of democracy on income inequality is significant and positive in all three groups (OECD, NONOECD, and all countries). Finally, economic growth also has a negative and significant effect on income inequality in OECD countries and has a positive effect on NONOECD countries.. In OECD countries, the effect of democracy on economic freedom is positive and significant, but in the NONOECD countries, and according to the first difference method, the relationship between these two factors is negative and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Freedom
  • Income inequality
  • Democracy
  • Economic Growth