بررسی معیارهای نوسان پذیری و ریسک در مدل های بهینه سازی مقید با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد مالی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه

2 استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه

چکیده

یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی هر کشوری، رونق بازارهای سرمایه آن کشور است. مسئله انتخاب مجموعه بهینه‌ای از دارایی‌ها، یکی ازنظریه‌های بازار سرمایه می‌باشد که از اهمیت خاصی در مباحث اقتصادی برخوردار است. هدف اصلی پژوهش حاضر، حل مسئله بهینه‌سازی مقید پرتفوی سهام با استفاده از الگوریتم‌ رقابت استعماری می‌باشد. الگوهای مورد استفاده در این مقاله، مدل توسعه‌یافته‌ای از رویکرد‌های میانگین- واریانس، میانگین – نیم واریانس، میانگین- انحرافات مطلق و میانگین – ارزش در معرض ریسک شرطی است که محدودیت‌هایی به آن‌ها اضافه‌شده است. به‌منظور حل مسئله بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری از اطلاعات روزانه 25 سهم پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395-1388، استفاده ‌شده است. نتایج مقایسه پرتفوی‌های چهار الگوی تحقیق، نشان می‌دهد که در الگوریتم رقابت استعماری مدل میانگین – ارزش در معرض ریسک شرطی نسبت به سایر مدل‌ها از دقت بهینه‌سازی بالاتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying of Volatility and Risk in Portfolio-Optimization Model Using of Imperialist Competitive Algorithm

نویسندگان [English]

  • Laya Neshatizade 1
  • Hassan Haidari 2
1 Ph.D. in Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Management, University of Urmia
2 Professor in Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Management, University of Urmia
چکیده [English]

The dynamics of capital markets is one of the main effective parameters of economy growth of each country. Selecting of optimal collection of properties is one of the capital market theories that has the certain importance in economics. The main aim of this research is solving stock portfolio-optimization using of Imperialist Competitive Algorithm. An applied pattern is developed model of mean-variance, mean-semi variance, mean-absolute deviations and Mean - Conditional Value at Riskthat its limitation has been added. In the purpose of solving problem of optimization of investment basket, we used of 25 daily accepted stock in Tehran Stock Exchange between 2009 -2016. The results of 4 patterns portfolio of research show that in the Imperialist Competitive Algorithm (ICA), mean - Conditional Value at Risk has high accuracy optimization in compare of others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imperialist-competitive Algorithm
  • Stock portfolio-optimization
  • Variance
  • Semi-Variance
  • Absolute Deviations Approach
  • Conditional Value at Risk