شاخص زنگا در سنجش نابرابری درآمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آمار، بخش علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

در این مقاله به بررسی شاخص جدید نابرابری زنگا که بر اساس نسبت میانگین درآمدهای بالا و پائین افراد جامعه تعریف شده می‌پردازیم. هدف اصلی این مقاله معرفی شاخص زنگا و منحنی متناظر با آن و مقایسه آن با شاخص متداول جینی و منحنی پرکاربرد لورنتس است. همچنین برای تجزیه و تحلیل این معیار، از ریز داده‌های درآمد خانوارهای ایرانی در بازه زمانی سال‌های ‎1396-1378‎ استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهند که اندازه نابرابری جدید زنگا ویژگی‌های لازم برای یک شاخص نابرابری درآمد مطلوب را داراست. همچنین منحنی زنگا تفسیر گویا و واضح‌تری نسبت به منحنی معروف لورنتس در تبیین  نابرابری در مواجهه با داده‌های درآمد خانوار ارائه می‌دهد. شاخص نابرابری زنگا در سنجش نابرابری درآمد روند مشابهی را به تفکیک برای مناطق شهری و روستایی نسبت به ضریب جینی نشان می‌دهد. این امر بیانگر سازگاری رتبه‌بندی  شاخص زنگا و ضریب متداول جینی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Zanga index in measuring income inequality

نویسندگان [English]

  • Shahryar Mirzaei 1
  • Gholam Reza Mohtashami Borzadaran 2
  • Mohammad Amini 2
1 Assistance Professor, Department of Statistics, Payame Noor University
2 Professor in Statistics, Department of Statistics, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

This paper examines the new indicator of Zenga inequality, which is based on the ratio between the lower and the upper group means.  For analyzing this criterion, income data of Iranian households during the period of 1378-1396 was used. We evaluate the performance of the Gini and Zenga measures in analyzing household income data in comparison to each other. Within the comparison between the Gini and Zenga indices and related curves in household income data in Iran, we have observed the Zenga estimator has desirable properties than the Gini index. The Zenga curve is more explanatory and more flexible than the traditional Lorenz curve. The Zenga inequality index in the estimation of income inequality shows a similar trend for urban and rural areas relative to the Gini index. This indicates that the Zenga index is consistent with the Gini coefficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income inequality
  • Gini coefficient
  • Zenga index
  • Lorenz curve