دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 4، زمستان 1395، صفحه 1-192 
3. نابرابری درآمد و کیفیت محیط‌زیست: مطالعه موردی ایران

صفحه 59-79

10.22075/jem.2017.2655

محسن ابراهیمی؛ مجید بابائی آغ اسمعیلی؛ وحید کفیلی