دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 6، تابستان 1396، صفحه 1-196 
2. تکانه‌های نفتی و پویایی‌های صندوق توسعه ملی؛ رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) کینزین‌های جدید

صفحه 33-64

اکرم غیبی هاشم آبادی؛ سید محمدجواد رزمی؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ مصطفی کریم زاده


4. بررسی روند بی‌ثباتی قیمت مسکن روستایی در ایران

صفحه 99-127

حسین پناهی؛ توکل آقایاری هیر؛ سید علی آل عمران