دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 6، تابستان 1396، صفحه 1-196 
4. بررسی روند بی‌ثباتی قیمت مسکن روستایی در ایران

صفحه 99-127

10.22075/jem.2018.13105.1101

حسین پناهی؛ توکل آقایاری هیر؛ سید علی آل عمران