تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر بازده سهام شرکت‌های شیمیایی و پتروشیمی در چارچوب الگوی PVAR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هئیت علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار و عضو هئیت علمی گروه اقتصاد انرژی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از این مقاله بررسی تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر بازده سهام شرکت­های شیمیایی و پتروشیمی است. در این راستا از داده­های فصلی مربوط به بازده سهام 18 شرکت شیمیایی و پتروشیمی فعال در بورس اوراق بهادار و برخی متغیرهای مهم اقتصاد کلان در دوره 1395-1386 و الگوی خودتوضیح برداری پانل (PVAR) استفاده شده است. سپس الگوی مورد مطالعه شامل شش متغیر بازده سهام شرکت­های شیمیایی و پتروشیمی، قیمت نفت، نرخ ارز واقعی، شاخص قیمت محصولات شیمیایی و پتروشیمی، نرخ سود سپرده و بازده کل بورس، با استفاده از الگوی PVAR برآورد شد. نتایج حاصل از برآورد مدل PVAR و تجزیه و تحلیل توابع ضربه واکنش نشان می­دهد که شوک نرخ سود سپرده اثر منفی بر بازده سهام دارد و تعدیل اثر این شوک بر بازده سهام حدود سه دوره زمانی به طول می­انجامد. و همچنین شوک نرخ ارز واقعی اثر مثبت بر بازده سهام دارد و تعدیل اثر این شوک بر بازده سهام حدود سه دوره زمانی به طول می­انجامد. و شوک بازده قیمت نفت اثر منفی بر بازده سهام داشته که تعدیل اثر آن چهار دوره زمانی به طول می­انجامد و در نهایت شوک بازده کل بورس اثر مثبت بر بازده سهام دارد و تعدیل اثر این شوک سه دوره زمانی به طول می­انجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Macroeconomic Variables on Chemical and Petrochemical Companies Stock Return in the Framework of PVAR

نویسندگان [English]

  • Reza Talebloo 1
  • Ali Faridzad 2
  • Hossein Sheikhi Habil 3
1 Assistant Professor and Faculty Member of Department of Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University
2 Assistant Professor and Faculty Member of Energy Economics Department, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University
3 Master's degree in Energy Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The purpose of this paper is to investigate the effect of macroeconomic variables on stock returns of chemical and petrochemical companies. In this regard, the seasonal data related to stock returns of 18 active chemical and petrochemical companies in the stock market and some important macroeconomic variables during the years 2007-2016 has been used. Also a panel vector auto regression models (PVAR) is considered for model estimation. Then, case study including six variables of stock returns, chemical and petrochemical companies, oil prices, real exchange rate, chemical and petrochemical price index and deposit interest rate was estimated using the PVAR model .The results of the estimation through the PVAR model and the impacts analysis show that the deposit interest rate has a negative effect on stock returns and the effect of the shock on equity interests is about three periods. And the real exchange rate shock also has a positive impact on stock returns, and adjusting the effect of this shock on equity stocks takes about three periods to take. And the shock of the oil price outflow has had a negative effect on stock returns, with the effect of adjusting those four periods of time. And ultimately, the shock of the entire stock market has a positive effect on the stock and the adjustment of the effect of these three periods of time will last.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical and Petrochemical Companies
  • Pricing Patterns
  • Pricing based on APT
  • PVAR pattern
  • GMM